Zinkvervuiling in de Dender : Hoogtijd voor een sluitende meldingsprocedure bij vervuiling Dender.

Beste persmedewerker,

N-VA arr. Dendermonde maakt zich zorgen over de zware zinkvervuiling van de
Dender en de gebrekkige informatiedoorstroming vanuit het Waals gewest, waar de
vervuiling zich voordeed.
Zij heeft ook vragen bij het verwaarlozen van de meldingsplicht door
Ecolo-minister Henry.

Voor het N-VA bestuur arr Dender
Eric Scheire Voorzitter


Na de vervuiling van de Dender in 2007 en 2008 blijkt helaas opnieuw uit de perikelen rond de zinkvervuiling, van maandag 21 december 2009, dat er nog steeds geen degelijke procedure is of deze niet wordt nageleefd. Telkens werd het Vlaams gewest niet of pas laattijdig op de hoogte gesteld van de verontereiniging. Telkens ook slaagde het Waalse gewest er, ondanks sterke aanwijzigingen, niet in om de daders(s) van de verontreiniging op te sporen en kon de Vlaamse overheid dus ook geen schadedossier indienen. Na de massale sterfte van ruim 6 ton vis in 2007, betekende alleen al het op peil brengen van het visbestand, een investering van ruim 68 000 €. De vervuiling die zich vorige week voordeed in het Henegouwse Aat betreft 300 tot 600 kg zinkchloride, die in de Dender terechtkwam na problemen met de zuiveringspompen van de fa La Floridienne.

De Belgische gewesten zijn op basis van de Schelde- en Maasverdragen verplicht elkaar te informeren in geval van rampen. Helaas maakt het stroomgebied van de Dender geen deel van uit van dit Scheldeverdrag. Nochtans bleek reeds in oktober 2007 uit het antwoord van de toenmalige minister van leefmilieu en natuur, Hilde Crevits (CD&V), aan Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens (N-VA) dat de Scheldecommissie plannen had om het werkingsgebied uit te breiden “tot de belangrijke rivieren in het gehele stroomgebied”. N-VA arr. Dendermonde gaat er vanuit dat de Dender toch één van de belangrijke rivieren van het stroomgebied van de Schelde is!

In september 2008 bevestigde de toenmalige minster opnieuw, dat een werkgroep binnen de Maas- en Scheldecommissies, de procedures optimaliseert en het werkingsgebied uitbreidt. “In dit verband werd per commissie een groepsmailadres met o.m. de adressen van alle betrokken instanties in Vlaanderen aangemaakt en bekendgemaakt bij de andere partijen.” aldus het letterlijke antwoord van de minister. Maar hier bleef het niet bij. Er werd een waterlopenkaart opgemaakt die de communicatie over de exacte plaats van het incident en de potentieel beïnvloede trajecten stroomafwaarts daarvan zal vergemakkelijken.

De N-VA Dender zal navragen of de Dender nu eindelijk deel uit maakt van het Scheldeverdrag en vraagt ook de bevoegde instantie in te lichten. In Vlaanderen is dit het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). LNE heeft de mogelijkheid om de milieuschade te onderzoeken en maatregelen te nemen tegen de milieuschade. Het is ook bij machte om bij grensoverschrijdende schade de kosten terug te vorderen bij de vervuiler.

Eric Scheire
Voorzitter N-VA Dender (arr.Dendermonde)
0475/624 782
e-Post: eric.scheire@n-va.be

Het spreidingsplan voor asielzoekers: de gevolgen voor Lebbeke: N-VA Lebbeke vraagt actie van gemeente en OCMW.

Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht in een door de overheid georganiseerde opvangstructuren. Dat kan bijvoorbeeld een open opvangcentrum zijn, of een lokaal opvanginitiatief (LOI) van het OCMW. Sinds een aantal maanden zitten de opvangstructuren van de overheid echter overvol. Dat heeft onder andere te maken met een sterke stijging van het aantal asielaanvragen, waaraan de regularisatiegolf zeker een meebepalende factor is.

Federaal Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Courard (PS), die bevoegd is voor de opvang van asielzoekers, tracht nu de druk van de ketel te halen door bepaalde groepen uit de opvangcentra te halen en deze door te verwijzen naar de OCMW’s. Meer bepaald gaat het om asielzoekers van wie de procedure werd opgestart vóór 1 juni 2007 en nog niet werd afgerond. Deze worden vervolgens verspreid over de OCMW’s volgens het spreidingsplan 42. Het bevoegde OCMW moet aan de betrokkene ‘maatschappelijke dienstverlening’ bieden. Dit kan om materiële of financiële hulp gaan. De federale overheid betaalt deze steun enkel terug indien de betrokkene op het grondgebied van de gemeente van het bevoegde OCMW verblijft. Vele gemeenten zullen de betrokken asielzoekers echter geen aangepaste huisvesting kunnen aanbieden. Indien de betrokken asielzoeker in een andere gemeente verblijft (zonder een aanbod woonst door het OCMW) krijgt het bevoegde OCMW slechts 50 % terugbetaald.

Voor de gemeente Lebbeke inzonderheid het OCMW, waar in het spreidingsplan 36 asielzoekers zijn toegewezen, kan dit sterke financiële gevolgen hebben. (Het SVK ( Sociaal Verhuur Kantoor) heeft in haar woningaanbod geen woning te veel). Daarmee staat Lebbeke op de 56ste plaats op 589 Belgische gemeenten. De overgrote meerderheid van de asielzoekers wordt immers aan gemeenten uit het Vlaams Gewest ondergebracht. Het huidige spreidingsplan 42 is berekend op ongeveer 7.500 asielzoekers die naar de OCMW’s doorgestuurd zullen worden.. Maar liefst 6.500 asielzoekers of 88 % van het totaal wordt toegewezen aan Vlaamse gemeenten, ongeveer 11 % aan Waalse gemeenten en iets minder dan 1 % aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op dit moment zijn nog niet alle 7.500 asielzoekers ook effectief doorgestuurd naar de gemeenten. De druk op de federale opvangcentra zal echter zeer hoog blijven, waardoor de regering op termijn toch het volledige contingent van ongeveer 7.500 asielzoekers zal opvullen.

Staatssecretaris voor Maatschappellijke Integratie Courard (PS) spreekt de cijfers niet tegen, maar kadert ze binnen een “wettelijke en “harmonieuze” verspreiding”. Er is volgens hem dus niets aan de hand.

Ondanks de vernietiging door de Raad van State van het regularisatiebesluit, is het voor N-VA Lebbeke een sterk signaal dat het gemeentebestuur/OCMW officieel protest zou aantekenen bij staatssecretaris Courard tegen de wijze waarop het spreidingsplan is opgesteld. Bovendien kan aan de staatssecretaris de vraag worden gesteld hoe, gelet op de uitspraak van de Raad van State, het OCMW dient te reageren op de asielzoekers die zich reeds hebben aangeboden en diegenen die zich nog zullen aanbieden.

42003 Berlare 21
42004 Buggenhout 22
42006 Dendermonde 27
42008 Hamme (Vl.) 16
42010 Laarne 14
42011 Lebbeke 36
42023 Waasmunster 3
42025 Wetteren 0
42026 Wichelen 5
42028 Zele 20

Lebbeke: N-VA laakt hypocriete houding SP.A schepen

sp.a had sleutel in handen om de asociale belastingsverhoging tegen te houden.

Het is geweten dat de Lebbeekse meerderheidspartijen niet uitblinken in het voeren van een degelijk beleid . Het gemeentebestuur van Lebbeke geniet dan ook een merkwaardige reputatie , niet alleen in de omliggende gemeenten , maar tot ver daarbuiten, tot en met in het provinciebestuur.Als men er vertelt Lebbekenaar te zijn, dan bekijkt men u meewarig en schamper aan.

Op de jongste gemeenteraad (16.12.09) heeft ook sp.a schepen Heuvinck zijn examen afgelegd en slaagt hij met glans in het vak ‘hypocrisie’.
Op de dagorde stonden een aantal drastische belastingsverhogingen, zowel op de onroerende voorheffing, zeg maar belasting op het bezit van een stuk grond of een huis, en de belastingen op huisvuil ,die van 100 € naar 125€ worden verhoogd.

sp.a-Lebbeke had reeds laten weten zich tegen deze asociale belasting te verzetten.
Maar wat blijkt uit de stemming:

- 13 raadsleden van VLD, SLP (wie weet er nog waarvoor dit staat?) en SP.a-er Heuvinck stemden voor deze belasting,

- stemden tegen : de N-VA en de rest van de voltallige oppositie, samen 12 neen stemmen.

De stem van de sp.a was dus beslissend om deze belasting door te voeren.

Wat concluderen wij hieruit?
1) Schepen Heuvinck houdt vast aan zijn schepenpostje en lapt het standpunt van zijn eigen partij aan zijn laarzen;
2) sp.a aanziet met lede ogen dat haar mandataris de doorslag geeft bij de goedkeuring van deze asociale belastingsverhoging, die moet dienen voor de financiering van prestigeprojecten;
3) Ronny Heuvinck is schepen ‘sociale zaken en welzijn’,maarvan enig sociaal beleid komt niets in huis, want het geld is op;
4) Ronny Heuvinck is schepen van ‘jeugdzaken’ maar voor de jeugd, wordt er NIETS in het vooruitzicht gesteld , zij blijft met lege handen achter;

Wat hij wél bekomt is een schouderklopje van de VLD en de SLP voor zijn “trouw” aan de meerderheid en aan zijn postje. Hijzelf noemt dat ‘solidariteit’ met de meerderheid.
Had hij nochtans voor de verkiezingen niet beweerd nooit enige belastingsverhoging te zullen goedkeuren?

Wij vragen ons af hoe het sp.a bestuur van Lebbeke met dergelijke dissidenten omgaat, en of hij nog thuishoort binnen haar rangen dan wel bij VLD of SLP?

Voor N-VA Lebbeke,
Het bestuur
17.12.09

Asociaal en anti-liberaal beleid in Lebbeke


Lebbeke heeft zowat de hoogste belastingsdruk in de provincie.
Forse belastingsverhoging moet de put van De Biekorf delgen.
Biekorfput van 385 000 €- belastingsverhoging OV: 385 000 € !


Op 21.6.09 waarschuwde de N-VA voor de financiële crisis en belastingsverhogingen in Lebbeke.
De burgemeester ontkende in de geschreven pers en voor TV-Oost met klem.

Sinterklaas komt niet in Lebbeke!

- Met een verhoging van 1350 naar 1450 opcentiemen op de onroerende voorheffing (slechts 10 gemeenten op de 65 in Oost-Vlaanderen doen nog slechter),
- Met een heffing van 8 % op de personenbelasting,
- Met een verhoging van 25 € naar 125 € voor huisvuilomhaling,
- Met meer dan 20 soorten belastingen ,
Heeft Lebbeke de zowat hoogste belastingsheffing/inwoner in de provincie.Wij moeten toegeven , de gemeente is op dit vlak zeer ceatief, zeker als het gaat om geld bij de burger te halen.

Het beleid van VLD en SPA/SLP (?) is asociaal, antiliberaal en enkel gericht op prestige.

De begroting 2010 voorziet geen enkele ruimte voor een sociaal beleid, geen ruimte voor verkeersveiligheid, geen ruimte voor een gezinsvriendelijk-of jeugdbeleid.
De VLD, de partij die belastingsVERLAGING predikt, lap hier haar beloftes, zonder blozen, aan haar laars.
De SPA/ SLP (wie weet nog waarvoor SLP staat ???) voeren een asociaal beleid en sluizen alle middelen naar een megalomaan project, dat ver boven het niveau van een gemeente als Lebbeke staat.

De put van De Biekorf.

Reeds van in den beginne hebben wij erop gewezen dat dit project te hoog gegrepen is en de Lebbeekse belastingbetaler een pak geld zou kosten, niet alleen voor bouw, maar ook voor de onrendabele exploitatie.
De werkingstoelage die de gemeente volgend jaar, en ongetwijfeld ook de volgende jaren aan De Biekorf toelegt bedraagt 178 360 €, dit bedrag moet worden verhoogd met de loonkost van pakweg 4 medewerkers (onderhoud, techniek, administratie, planning,…). Dit breng ons op een geraamde kost van ruim 385 000 € per jaar, of 15 530 000 oude Belgische franken!
Hierbij spreken wij nog niet over de bouwkosten, de bankkosten en leningen, de afschrijvingen, de hangende gerechtelijke procedures, de schadeclaim van de aannemer(1 miljoen € !),…

Stellen wij daartegenover de belastingverhoging op de onroerende voorheffing, van 3 567 359 € naar 3 951 887 €, of een verhoging die juist 385 000 € moet opbrengen,
én de belastingsverhoging op het huisvuil, die 137 475 €€ moet opbrengen,
dan is het duidelijk waarvoor deze bijkomende inkomsten moeten dienen!

De N-VA heeft, als opvolger van de Volksunie, steeds gepleit voor een duurzaam cultuurbeleid, inclusief een cultureel centrum, op maat van de gemeente Lebbeke.
Wij hebben hier echter te maken met een prestigeproject dat de draagkracht van een gemeente met 18 000 inwoners ver overschrijdt.
Ter vergelijking: De Biekorf heeft een capaciteit van 650 bezoekers; De Werf in Aalst, een stad met ruim 78 000 inwoners, heeft een capaciteit van 605 bezoekers !

Merkwaardig is de toelichting bij de beleidsnota (blz 11)die stelt dat:
“Tegen 2013 is de Lebbeekse bevolking op de hoogte van het cultureel aanbod dat via de verschillende communicatiekanalen wordt verspreid. “(sic)
De Biekorf opende in 2008, tegen 2013 is de Lebbeekse bevolking op de hoogte….!!

Gevolg van dit asociale, antiliberale beleid van VLD en SPA/SLP:

- torenhoge belastingen op de kap van de 18 000 Lebbekenaren,
- een cafetaria in De Biekorf die maar geen uitbater vindt, omdat er geen enkele geïnteresseerde is die erin gelooft hier zijn boterham te kunnen verdienen;
- een grote mate van leegstand van De Biekorf . Dit leidt ertoe om allerlei NIET-culturele aktiviteiten toe te laten, tot en met trouwfeesten.
- geen geld voor een degelijk management en een aantal mogelijke financiële “verrassingen” als gevolg van aangespannen procedures.

Conclusie:

Het geld is op ! Dit wordt tot 2012 een bestuur van lopende zaken.Voor vele jaren zullen de Lebbeke-, Belle- en Wiezenaren op hun honger moeten blijven wachten voor andere, noodzakelijke, beleidsmaatregelen;
- de jeugd, en het door haar gevraagde beleidsplan, inclusief fuifruimte, blijft in de diepvriezer; Er is evenmin geld voor speeltuigen of andere speelpleininfrastructuur.
- voor meer verkeersveiligheid, zoals een degelijk voet- en fietspadenplan, is er geen plaats. De burgers zullen het moeten stellen met minder dan borrelnootjes;
- voor een aantal sociale maatregelen is er geen ruimte, want het geld is op.

Lebbeke, met een LIBERALE meerderheid, heeft zowat de hoogste lasten van de 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen!
Lebbeke, met de SPA/SLP in de meerderheid voert een asociaal beleid !

Dat kan tellen !
De Lebbekenaar verdient beter.

Voor N-VA Lebbeke,
Mandatarissen en bestuur.
10.12.09

Financiele crisis in Lebbeke

Tekort van + 2 miljoen euro .

N-VA vreest voor belastingsverhoging.De kas van de gemeente Lebbeke kent een structureel tekort van 2 miljoen euro, of meer dat 80 miljoen Belgische franken!

Dit betekent dat het jaarlijks weerkerend tekort minstens 2 miljoen bedraagt waarvoor een oplossing moet gevonden worden, een bedrag dat nog zal toenemen.
Het schepencollege zou hierover crisisberaad houden.

Als oorzaak voor deze steeds weer groter wordende schuld wordt gewezen op het zware gat dat het cultuurcentrum De Biekorf, in de gemeentekas sloeg. N-VA heeft de oprichting van een cultureel centrum op maat van de gemeente steeds genegen geweest, maar heeft zich ook gekant tegen het megalomane project.

De Biekorf is veel te groot en veel te hoog gegrepen voor een gemeente van 17 500 inwoners.
De bouwkosten, ondermaatse belangstelling, management, exploitatie van de cafetaria,… zijn een belangrijke oorzaak van financiële kater waarmee de Lebbekenaren nu opgezadeld worden.
Zoals in elk goed huishouden gebeurt, moet de gemeente de tering naar de nering zetten en bezuinigen.

De Lebbekenaar betaalt reeds de hoogste belastingen uit de regio: zowel inzake onroerende voorheffing als de personenbelasting behoren wij tot de top-betalers. Daarnaast kent Lebbeke het grootste aantal verschillende belastingen in vergelijking met de ruime omgeving.

De N-VA wijst dan elke belastingsverhoging ,om deze jaarlijks weerkerend put te vullen, dan ook resoluut af maar vraag een gezond en realistisch beleid.
Daarnaast leidt de hoge kost van de prestigeprojecten er toe dat er geen geld meer is voor andere noodzakelijke investeringen als voet- en fietspaden, veilig verkeer, degelijke speelpleinen, sociale maatregelen…

Namens het bestuur van
N-VA Lebbeke
21.6.09