Carin Meert op lijst N-VA Lebbeke


Carin Meert uit Lebbeke zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de lijst staan van N-VA.
Zij werd zopas bij de sociale verkiezingen (11.5.2012) in  verkozen tot vertegenwoordiger  in de Ondernemingsraad  en in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk  (CPBW)
van het A.Z. St. Blasius te Dendermonde, waar ze zich wil inzetten voor de belangen van de zieken en de werknemers.


Carin, is 51 j en verpleegkundige, specialisatie wondzorg en geriatrie. .

Zij was actief als voorzitter van het Groencomité, nu Natuur en Milieu, en ook  in de Milieuraad. Carin is lid van Natuurpunt en verschillende andere verenigingen.
Zij heeft een merkwaardige hobby: country en western- muziek en dansen, sportschutter en motorrijdster. Zij is een fervente dierenvriend (vooral van poezen). Beste Persmedewerker

Zij heeft ook goede kennis van de KMO-problematiek en inbraakpreventie.

Carin : uiteraard ben ik een supporter van het N-VA programma op nationaal vlak. Maar op lokaal vlak hebben de aanpak en de voorstellen over een aantal dossiers mij bekoord: de ideeën over voet-en fietspaden en verkeersveiligheid ,maar vooral ook hun realistische visie op milieu, wonen en mobiliteit wil ik ondersteunen en mee uitvoeren.

N-VA Lebbeke is verheugd met de kandidatuur van Carin. Haar engagement voor anderen, op sociaal vlak en op het vlak van milieu en natuur, zijn een  belangrijke meerwaarde voor onze lijst.

N-VA Bestuur Lebbeke

N-VA Lebbeke eist onderzoek naar onregelmatigheden bij inning gemeentetaksen

Gemeente stuurt ten onrechte de deurwaarder naar gezinnen

N-VA Lebbeke eist onderzoek naar onregelmatigheden inning gemeentetaksen.

Via verschillende bronnen vernemen wij onregelmatigheden bij de inning van betalingen voor huisvuilophaling.

Feiten:

Mw. B heeft haar gemeentetaks in speciën betaald op de wekelijkse zitdag in de Gemeenteschool van Wieze, en dit tegen ontvangstbewijs.

Tijdens deze zitdagen kunnen ook vuilniszakken en PMD-zakken worden aangekocht - of gratis verdeeld - en ook stickers voor de groencontainers.

Groot was dan ook haar verbazing toen zij de deurwaarder Otten uit Dendermonde aan de deur kreeg , die haar verklaarde in opdracht van het Gemeentebestuur de inventaris te komen opnemen van verkoopbare goederen, blijkbaar wegens wanbetaling van de Gemeentetaks voor 2010.
En dit tot consternatie van aanwezige buren bij mevrouw B. Voor haar uiteraard geen prettige belevenis voor de buren te worden aangezien als een wanbetaler.

Mevrouw B  kon echter een document opdiepen waarbij de betaling werd geattesteerd maar werd toch verzocht zich ’s anderendaags op het kantoor op de Noordlaan te Dendermonde aan te bieden met het document, maar daar kreeg betrokkene te horen dat zij de zaak moest klaren met het Gemeentebestuur van Lebbeke.

Mevrouw trok dus met het document naar het Gemeentehuis en was daar blijkbaar niet alleen: ongeveer zeven personen waren daar aanwezig en verkeerden waarschijnlijk in hetzelfde geval als zijzelf:  de gemeentelijke belasting werd in speciën betaald in handen van een aangestelde van het gemeentebestuur, tegen afgestempeld ontvangstbewijs.

Blijkbaar zijn er nog minstens 10 gezinnen die in hetzelfde geval verkeren.

Procedure


Nochtans bestaat er voor de inning van betalingen een strikte procedure: een gewone herinnering, twee maal een aangetekend schrijven en pas slechts in laatste instantie wordt de deurwaarder naar betrokkenen gestuurd;

Alle gedupeerden  verklaren geen aangetekende aanmaningen te hebben ontvangen.

Hier dient onderzocht te worden of de aangetekende brieven werden verstuurd, of ze  werden afgeven op de post en aan betrokkenen tegen ontvangstbewijs werden besteld.

Indien onregelmatigheden werden vastgesteld, wat ondertussen reeds zou vaststaan, dient de gemeente (Schepencollege) onmiddellijk in te grijpen. Een berisping of gesprek van de secretaris met betrokkene is , indien de feiten bewezen zijn, niet voldoende.

Karel Uyttersprot,volksvertegenwoordiger en ere-raadsheer Arbeidshof:In het sociaal Arbeidsrecht, wat hier van toepassing is, zijn er een stikte procedures. Wanneer er zware inbreuken worden vastgesteld, die door werknemers worden begaan, dient het ontslag te gebeuren binnen een wettelijke bepaalde termijn.

Zo moet de werkgever optreden binnen de drie dagen na het vaststellen van het vergrijp zo niet vervalt het element “dringende reden”.

N-VA vraagt grondig onderzoek er bij

André Segers, voorzitter N-VA Lebbeke: N-VA Lebbeke dringt er op aan dat deze zaak grondig wordt onderzocht of hier inderdaad onregelmatigheden zijn begaan.

Met dergelijke zaken moet men correct maar doortastend optreden. Het gaat hier om gemeenschapsgelden.

Grijpt de gemeente niet in binnen de voorziene termijn dan dreigt zij op te draaien voor aanzienlijk hogere kosten.

De gemeente moet desgevallend ook alle gemaakte kosten terugvorderen van de schuldige o.a. deurwaarderskosten, want deze personen werken uiteraard niet voor niets;

N-VA Bestuur Lebbeke

Voet- en fietspaden toegankelijk maken, ook voor rolstoelen en kinderwagens

Betreft: mobiliteit, voet- en fietspaden beter toegankelijk maken.

Verkeersveiligheid en een goede mobiliteit zijn  belangrijke aandachtspunten, zeker voor zwakke weggebruikers.

Foto’s: centrum Lebbeke, hoek  Leo Doboisstraat - Brusselsesteenweg, Korte Breestraat, Opwijkstraat, Langestraat,…

Dikwijls worden de veiligheid en mobiliteit gehinderd door nutsvoorzieningen. Zo stellen wij vast dat er op tal van plaatsen in de gemeente Lebbeke en ook elders, op de voet- en fietspaden, electriciteitspalen, schakelkasten, of andere obstakels voor nutsbedrijven worden geplaatst. Deze voet- en fietspaden zijn dan dikwijls niet meer toegankelijk voor de gebruikers .

Maar vooral kinderwagens en rolstoelen kunnen niet meer passeren en moeten zich op de straat begeven .

Wij zijn van oordeel dat in een goed overleg met de nutsbedrijven, deze obstakels over een redelijke termijn kunnen verplaatst worden, zonder dat dit te nadele zou zijn van de dienstverlening.

Daarom heeft Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger, een schrijven gericht aan Eandis, distributeur van nutsvoorzieningen met de vraag om de electriciteitspalen, schakelkasten,.. die een hinder vormen voor het verkeer, voor voetgangers en fietsers, maar  vooral voor kinderwagens en rolstoelen, op termijn te vervangen door verkeersvriendelijkere oplossingen.

Deze aanpassingen kunnen gebeuren via een planmatige aanpak en naar aanleiding van onderhoudswerken, openbare werken, geplande vernieuwing van de nutsvoorzieningen,… zodat dit binnen een redelijke termijn en beheersbare kosten kan opgelost worden.

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
 0497/522 800