N-VA Lebbeke : Zonder Structurele besparingen zijn belastingsverhogingen onafwendbaar

De financiële situatie van Lebbeke is belabberd.

Beschikte de gemeente eind 2011 nog over een spaarpot van € 8,1 mio, dan was deze op eind 2012 nog € 5,9 mio en zal er eind 2013, op basuis van de budgetgegevens, nog amper € 3,3 mio overblijven.

Daarnaast zullen er in 2013 nog eens € 3,7 mio moeten geleend  worden.

Dit alles is het gevolg van de negatieve resultaten in 2012 (- €2,2 mio) en 2013 (voorzien negatief saldo van -€2,6 mio).

Aan dit ritme is binnen de kortste tijd de reserve opgesoupeerd.

Het wordt tijd dat de tering naar de nering wordt gezet. Het wordt tijd voor bezinning.

Zo bedragen de voorziene uitgaven gewone dienst € 20.753.243 en de uitgaven buitengewone dienst (investeringen ten laste van dienstjaar 2013) € 5.542.171,  of samen  = € 26.295.414, tegenover een inkomen van € 20.261.317 of een tekort van € 6.034.970 ;

30% meer uitgaven dan inkomsten.

Wie kan er zich een gezin voorstellen dat 30% meer uitgeeft dat het ontvangt?

Van waar komt deze hoge verhoging van uitgaven, die structureel is, d.w.z. een verhoging die ook de komende jaren blijft voort duren?

-          Personeel:

 • De personeelskost
bedroeg in 2011         €5.828.262  (Jaarrekening Dienstjaar 2012 p6)

               In 2012         €6.162.141 (bron idem;verhoging + 334.00 € of + 13.475 000 BEF)

Raming      2013          €6.871.478 ( bron Budget 2013 of verhog +710.000 of 28.641 000 BF)

Een verhoging van 2011 naar 2012 met € 334.000 = 13 475 000 BE
en een verhoging van 2012 naar 2013 met € 710.000 = 28 641 000 BEF

OF een verhoging met € 1.043.216 of 18% van 2011-2012.

Dit betekent ruim 42 mio BEF.

Veel uitleg hebben we hierover in de commissie niet gekregen; Wat is de reden hervoor, welke aanwervingen worden er voorzien, is een dergelijke stijging houdbaar?
 • AGB De Biekorf;
 • Politiezone: + 9.5 %
 • OCMW : + 20%
De meerderheid zal vertellen dat het gaat om een “begroting”  en nog niet om effectieve uitgaven, juist, maar wat speelt er dan in het achterhoofd om zulke verhogingen voor te stellen,ten opzichte van de vorige jaren?

“Toch zal u zien dat één van de volgende jaren deze bestuursleden u zegepralend zullen vertellen dat er op de rekening méér overschiet. Zoals het de voorbije jaren ook al het geval was. Tiens. En dat het OCMW opnieuw wat overschot heeft teruggestort…” 
Geen woorden van een verzuurde N-VA-er maar uit het CD&V blad van juni 2011.

Schepen De Smet in de commissie: Bij de ontvangsten is het vooral de lagere aanvullende personenbelasting die in het oog springt: 700.000 euro minder dan het jaar voordien. Dit was voorzien, maar in de vergelijking van jaar tot jaar is dit toch een serieuze hap.(Schepen De Smet commissie Algemeen beleid 28.5.2013)… Indien de overboekingen bij het afsluiten van 2013 ook nog verlaagd worden is dus al een heel deel van het investeringspakket (15 miljoen euro) voor deze legislatuur opgebruikt.

Een jaarlijks weerkerend negatief resultaat,  van 2.2 mio € in 2012, een voorzien tekort van 2.6 mio € in2013, … vergt doortastende maatregelen.

Er zijn 2 mogelijkheden

 • Ofwel een belastingsverhoging
 • Ofwel , structurele besparingsmaatregelen en besparingen die het tekort  terugdringen en die ook de volgende jaren doorwerken een effect hebben en dus geen eenmalige maatregelen;
Structurele maatregelen zijn beleidsopties, er moeten keuzes gemaakt worden.

Schepen De Smet in de commissie:
Om het resultaat van het dienstjaar te verbeteren is het dus opnieuw noodzakelijk de uitgaven (zowel werkingskosten – personeel – schuld  alsook alle overdrachten) onder controle te houden/brengen.  Zo niet zullen zich in de toekomst ontvangstverhogingen opdringen.

Een waarschuwing die kan tellen. Als de vos de passie preekt… het is duidelijk : nieuwe belastingsverhogingen worden blijkbaar voorbereid. Wij hopen dan ook voor de Lebbekenaar dat er een prominente VLD-er op een prominente plaats staat bij de verkiezingen van 25.5.2014, dit is de enige zekerheide om nog een jaar zonder lastenverhogingen te overleven.

Wij hopen, en verwijzen naar het verkiezingsprogramma van zowel VLD als CD&V, dat men zich niet laat verleiden tot nog hogere belastingen of tot een nieuwe “belastings-jo-jo” in functie van het feit of er al dan niet verkiezingen in aantocht zijn.

Karel Uyttersprot
Gemeenteraadslid

Verkoop van de pastorij van Denderbelle

Verkoop van de pastorij van Denderbelle:

 Nu de pastorij van Denderbelle een nieuwe bestemming krijgt pleit de N-VA voor behoud en herstel van het gebouw door de nieuwe eigenaar.


De pastorij van Denderbelle is een zeer waardevol gebouw, waarvan er reeds sprake was in 1572 .

Zij dateert in haar huidige vorm  van 1864 en is dus bijna 150 jaar oud, en eigendom van de gemeente.

Sinds het vertrek van de laatste pastoor van Denderbelle, de heer Johan Van Daele staat dit gebouw leeg.

Na vrijgave door het bisdom Gent, kan de gemeente het renoveren voor eigen diensten, of wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, overgaan tot de verkoop.

Karel Uyttersprot, geboren en getogen Bellenaar waar zijn vader koster was, woonde vele jaren naast de pastorij : Dit gebouw, waarschijnlijk een van de mooiste van Belle, mag niet verdwijnen. Het domein heeft een mooie toegangsdreef, een mooie tuin met uitzicht op de meersen van Belle, ruimte voor een mooi terras, parkeergelegenheid,..

Als de gemeente overgaat tot de verkoop moet zij bedingen dat de pastorij niet mag afgebroken worden, maar dat de koper en zijn rechtsopvolgers het gebouw moeten bewaren en renoveren.

N-VA Denderbelle-Lebbeke –Wieze pleit voor het behoud en een grondige renovatie van het gebouw, eventueel na verkoop en met een andere bestemming.

Dit kan een private bestemming zijn of de omvorming tot een horeca-zaak, restaurant, taverne, B&B…..

N-VA is dan ook van oordeel dat dit past in een grondige herinrichting van het Dorp van Denderbelle  .

Wij zien dit geheel ook als een schakel in een toeristisch circuit voor dag- en fietstoerisme.

Bijlage: archeologische beschrijving van het pand
                                       
Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Lebbeke

Voorstel: Jules De Buckstraat Lebbeke tijdelijk verkeersvrij

Met het oog op een  nakende “zonnige” zomervakantie dient N-VA Lebbeke opnieuw haar voorstel in om de Jules De Buckstraat verkeervij te maken.

Hiermee willen wij de Lebbekenaren en andere gasten, leuke terrasjes aanbieden, in een gezellige, veilige buurt.

Maar ook de horeca willen wij hiermee een riem onder het hart steken. Deze sector heeft het moeilijk: vele faillissementen, teruglooop van het aantal besozkers als gevolg van het rookverbod, de invoering van de ‘black box’ of het kasregister dat zwartwerk moet tegengaan,… .

Voor dit initiatief is N-VA niet over een nacht ijs gegaan. Zo werden in 2011 de handelaars gecontacteerd, evenals de buurtbewoners, maar ook de ruime groep bezoekers werd om hun mening gevraagd. De reacties waren dan ook bijna unisono: de Jules De Buckstraat moet verkeersvrij worden. Er verdwijnen amper enkele parkeerplaatsen, die elders gemakkelijk kunnen opgevangen worden en die doorgaans ingenomen worden door de handelaars zelf….

De Jules De Buckstraat telt 6 wooneenheden en 12 volwassen bewoners (recentste kiezerslijsten).

N-VA hoopt dat de meerderheid deze keer wel oor heeft naar dit voostel. In de vorige legislatuur heeft de CD&V , toen nog in kartel met N-VA, dit vorstel volledig gesteund.
Het is dan ook bijna ondenkbaar dat ze enkele maanden later bakzeil zouden halen. Wij wijzen er trouwen graag op dat de eerste schepen van CD&V zelf uit een horeca familie komt.

Ook van VLD kunnen we moeilijk aannemen dat zij tegen een bedrijfsvriendelijk voorstel zijn.
Wij hopen dan ook dat de geesten gerijpt zijn.
_____

Voorstel: Jules De Buckstraat Lebbeke tijdelijk verkeersvrijDe Jules de Buckstraat (ook Kleine Plaats genoemd) is op korte tijd uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplaats: een aantal drank- en eetgelegenheden, maar ook andere handelszaken, hebben er een stek gevonden. Op de terrasjes is het steeds weer een gezellige drukte en de andere handelszaken kunnen hun producten etaleren. Deze handelszaken zorgen voor een gezonde dynamiek in het centrum van de gemeente.

Het verkeer is er echter nog steeds toegelaten, wat de rust van de terrasjesgangers verstoort en een onveilige verkeerssituatie schept.

Daarom stelt N-VA  voor om van de Pastoor De Buckplaats een verkeersvrije voetgangerszone te maken tijdens bepaalde periodes van het jaar: gedurende de zomermaanden, bv. Van 15 juni tot 15 september en bv. vanaf 14 u. Dit kan met een zeer eenvoudige ingreep.

Eind 2011 deed N-VA een enquête. De omwonenden werden van dit initiatief op de hoogte gesteld en er werd naar hun mening gevraagd. Wij ontvingen reacties van de buurtbewoners, terrasjesbezoekers en andere geïnteresseerden. Deze waren vrijwel unaniem positief en een aantal onder hen formuleerden ook concrete suggesties.

Belangrijke knelpunten bleken veiligheid en parkeergelegenheid voor de buurtbewoners.

Wij vragen  aan het gemeentebestuur om dit voorstel te concretiseren en stappen te zetten naar een verkeersveiligere situatie.

Na vele reacties en een groot aantal gesprekken, kunnen wij het volgende vooropstellen:

 • Prioriteit nummer één is de veiligheid.
 • Niemand is a priori tegen een verkeersvrije straat, zeker wanneer dit bijdraagt tot de gezelligheid en op deze manier meer leven brengt in het centrum.
 • Een beperking in tijd en een flexibele regeling is gewenst. Niemand pleit voor een permanent verkeersvrije straat.
 • Uitbreiden van parkeergelegenheid met bewonerskaart. Het is immers onmogelijk om alle buurtbewoners te verzekeren van een parkeerplaats voor hun deur en daarbij nog eens parking vrij te houden voor de handelaars. Bewoners moeten ook in aanpalende straten kunnen parkeren.
 • Optimaliseren van de parkeergelegenheid in de buurt.
 • In- en uitgangen van de garages moeten vrij blijven (nodige controle dient gevoerd).
 • De straat moet bereikbaar blijven voor alle hulpdiensten.
Wat betreft de concrete invulling worden volgende suggesties naar voor gebracht:
 • Indien er geopteerd wordt voor een flexibele regeling, kan dit op verschillende manieren ingevuld worden. Bv. tijdens zomerperiode vanaf 14 u tot …, bij bepaalde evenementen, in weekends, …
 • De bereikbaarheid voor de leveranciers moet uiteraard gewaarborgd blijven.
 • Hoe straat afsluiten? Bv. door bloembakken, verwijderbare paaltjes, …
 • Gezien de parkeerplaatsen op de Jules De Buckplaats bijna permanent bezet zijn, dient er verwezen te worden naar dichtstbijzijnde alternatieve parkeerplaatsen.
 • Optimaliseren van de parkeerplaatsen rond de kerk, op de Grote Plaats
 • Inlassen van een proefperiode en daarna evalueren met alle betrokkenen. De voor- en nadelen worden dan afgewogen en indien nodig wordt de regeling vervolgens bijgestuurd.
Voorstel:  De Jules De Buckstraat wordt verkeersvrij gemaakt van 15 juni tot 15 september, en dit alle dagen vanaf 12 u tot 7u de daaropvolgende morgen.

Voor N-VA
Karel Uyttersprot

Station Heizijde- Lebbeke Gemeente Lebbeke verwaarloost geklasseerd gebouw.

N-VA Lebbeke vraagt respect voor ons historisch erfgoed.Het stationsgebouw  heeft al geruime tijd zijn functie als station verloren maar  Heizijde is nog steeds een stopplaats voor de pendelaars naar Brussel op de lijn 60, Dendermonde- Brussel.

Heizijdestation is beschermd als monument bij MB van 12.12.2002  (nummer besluit 3986).
De halte “Heizijde” werd opgericht op 1 oktober 1904.
Het stationnetje zelf werd gebouwd in 1907 en is hiermee het derde station dat op grondgebied van de gemeente gebouwd werd.Station Heizijde 2009

In 1908 verschijnt  een stationsgebouw in Heizijde waar sinds 1850 een belangrijke voddenfabriek van de familie De Naeyer gevestigd was.
Deze fabriek ligt ontegensprekelijk aan de basis van het ontstaan van een stationsgebouw met allure op deze plaats.


 Het typegebouw bestaat uit drie delen: Stationsgebouw met centrale woning, publieke toiletten en berging, met zijn voorgevel uitziend op Eeksken. Een langgestrekt gebouw bestaande uit het eigenlijke stationsgebouw.


 (DE BOT H., Spoorwegarchitectuur in België, Deel I (1835-1914), Turnhout, 2002, p. 105-106. Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke)


Het gebouw wordt op dit ogenblik voor een gedeelte gebruikt door het Rode Kruis dat hier zijn vergader, - opleidings-, en opslagplaatsen heeft.


Het is eigendom van de gemeente die het verwierf op 9.9.2004, sindsdien wordt het gebouw totaal verwaarloosd .


Het gebouw staat te verkommeren en de toestand is alarmerend, zoals men kan vaststellen uit bijgevoegde foto’s.


Karel Uyttersprot , volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid:Het is onaanvaardbaar dat de gemeente als openbaar bestuur,  geklasseerde gebouwen zo laat verkommeren.
Dit gebouw kwam in het bezit van de gemeente als het reeds geklasseerd was. Het is juist de bedoeling van de klassering om waardevolle gebouwen tegen verval te beschermen.

De N-VA Lebbeke vraagt dan ook ingrijpende maatregelen om dit te voorkomen;
 • Voor geklasseerde gebouwen bestaan ruime tegemoetkomingen door de Vlaamse Overheid en de Provincie;
 • Ofwel staat de gemeente zelf in voor de verbouwing en restauratie, en geeft ze het gebouw een duurzame bestemming;
 • Ofwel wordt het gebouw vervreemd en staat de nieuwe eigenaar in voor de verbouwing.
Peter Huyck, gemeenteraadslid : Dit kan niet door de beugel,er moet een globale aanpak komen  van het gemeentelijk patrimonium, met een bestemming van de gebouwen, in functie van de behoeften van de diensten en organisaties, rekening houdend met de financiële mogelijkheden.

Ook de parking en fietsenstalling verdienen een opknapbeurt, want deze buurt geeft een weinig fraaie indruk.
Maar de bevoegde minister, JP Labille, PS, die hierover ondervraagd werd door Karel Uyttersprot, heeft hier geen oren naar, niettegenstaande vroegere beloftes.

(De foto’s werden genomen van op publiek domein,  zonder het gebouw te betreden)

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid

Station Heizijde fietsenstalling en parking : geen oor voor verbetering.

Minister Labille, PS, bevoegd voor Overheidsbedrijven- NMBS- heeft weinig belangstelling voor Station en parking Heizijde.

Op een vraag van Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA, om de parking en fietsenstalling een opknapbeurt te geven om zo de buurt een betere aanblik te geven had minister J.P. Labille geen oren.
Deze tussenkomst kwam er op vraag van een aantal spoorweggebruikers uit Heizijde, die pleiten voor een herwaardering van de halte en de omgeving.

(Minister J.P Labille is een in Vlaanderen totaal onbekende politieker komt uit het Luikse, was actief in de socialistische mutualiteit maar, ziet geen verderzetting van zijn poltikeke carriere meer na 2014 (Wikipedia).

Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het station van Heizijde" (nr. 17703)

19.01 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, Heizijde is een wijk in de gemeente
Lebbeke en heeft een oud, pittoresk stationnetje dat geklasseerd is, dacht ik.
Het is nog altijd een vrij belangrijke halte op lijn 60, maar het station en de parking liggen er slecht bij.
Het stationsgebouw wordt niet meer als dusdanig door de NMBS gebruikt, maar het Rode Kruis heeft hier haar lokalen.
De parking is deels een werf en deels een opslagplaats van spoormateriaal. Dit geeft de buurt en de treinreizigers geen goed gevoel en het is een vrij verwaarloosde omgeving.
Wij zijn dan ook van oordeel dat een leuke omgeving, een mooi stationsgebouw met en goede parking en een goede fietsenstalling deze deelgemeente een betere aanblik zou geven.
Mijnheer de minister, welke plannen zijn er met het stationsgebouw, de parking en de fietsenstalling van Heizijde?

19.02 Minister Jean-Pascal Labille : Mijnheer de voorzitter, de NMBS-groep meldt mij dat het voormalig stationsgebouw van Heizijde op 9 september 2004 werd verkocht aan de gemeente Lebbeke. Momenteel is niet voorzien in werken voor een vernieuwing van de parking te Lebbeke.
De materialen die zijn gestapeld op de parking die vroeger dienst deed als goederenkoer, werden
ondertussen verwijderd.

19.03 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, het is jammer dat de parking niet als parking zal worden geherwaardeerd. Ik neem daar nota van.

N-VA wil meer groen


Oppositiepartij N-VA stelde tijdens de gemeenteraad voor om als gemeente in een nieuwe 'vergroeningsactie' te stappen. "Mensen voelen zich een stuk gelukkiger en veiliger wanneer ze in een groene buurt wonen", zegt N-VA-gemeenteraadslid Carin Meert.

"Zo zijn er gemeenten die groepsaankopen van streekeigen groen organiseren. Inwoners kunnen dan goedkoop houtkanten, hagen of planten kopen." De meerderheid besliste om nog niet in te tekenen in het vergroeningsproject.

"We hebben mooie initiatieven lopen en zullen die zeker voortzetten, maar daar blijft het bij", zegt schepen van Milieu François Willems (Open Vld).

Nele Dooms - Het Laatste Nieuws - 27 april 2013

Lange Minnestraat krijgt blauwe zone

De Lange Minnestraat van Lebbeke krijgt een parkeerzone voor kortparkeren. Het gemeentebestuur voert deze blauwe zone, waar chauffeurs hun parkeerschijf moeten leggen, in ter hoogte van de kerk en de vrije basisschool. "We ondervinden daar al een tijd problemen door langparkeerders die deze plaatsen een hele dag innemen, zodat ouders die hun kinderen komen ophalen nergens plaats hebben", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Wie lang parkeert, kan evengoed wat verderop in de straat parkeren. Deze maatregel moet de situatie in de Lange Minnestraat veel beter maken." De zone wordt aangeduid met vier verkeersborden aan het begin en het einde ervan. Oppositiepartij N-VA deed een voorstel om de parkeerzone anders te bepalen, maar daar ging de meerderheid niet op in.

Nele Dooms - 29 april 2013 - Het Laatste Nieuws Dendermonde