N-VA Lebbeke wil databank voor beschikbare bouwgronden en woningen


N-VA Lebbeke stelt voor om een databank op te starten voor leegstaande woonpanden en bouwgronden, gelegen in Denderbelle- Lebbeke-Wieze, die geconsulteerd kan worden via de website van de gemeente.

In de gemeente staan heel wat woningen te koop, andere staan leeg en staan te vervallen, een aantal bouwrijpe gronden liggen braak.

Daarnaast zijn heel wat mensen , bv jonge gezinnen, op zoek naar een betaalbare of te verbouwen woning.

Met dit voorstel brengen we vraag en aanbod samen en zorgen we voor ‘inbreiding’ en optimaliseren wij de kernversterking. Het aansnijden van open ruimtes wordt hiermee ook voorkomen.

De bedoeling is om alle te koop gestelde woningen en gronden (van privé-eigenaars, immo-makelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars,…) hier vrijwillig in op te laten nemen, zodat alle beschikbare woningen en gronden gecentraliseerd worden en makkelijk te raadplegen zijn via een zoekfilter. Dit moet gebeuren in samenwerking met de immobiliensector.
Eventueel kan dit ook aangevuld worden met huurwoningen, bedrijfspanden,…

Nele Bosman: “Op deze manier proberen we ook de woonkernen “in te breiden” en te versterken,  om enerzijds de verloedering ervan tegen te gaan en anderzijds om de groene zones te sparen en het landelijke karakter van onze gemeente zoveel mogelijk te behouden, wat ik toch heel belangrijk vind om hier te blijven wonen!”

Ook al werd het weggestemd door de meerderheid, MAAR diezelfde meerderheid liet in de wandelgangen weten dat zij zelf het voorstel zouden opnemen in hun beleidsplan….

Nele Bosman
Gemeenteraadslid N-VA
0495 21 97 21

Lebbeke overlegt met buurgemeenten; Buren halen banden aan

N-VA Lebbeke is verheugd met uitvoering van haar programmapunt.

In de vorige legislatuur was er nauwelijks contact met de buurgemeenten. Deze contacten zijn nochtans noodzakelijk voor heel wat zaken: wegenwerken, wateroverlast, afstemmen activiteiten,…

In het N-VA programma van de verkiezingen van 2012 werd dit als één van de speerpunten opgenomen en was hierover ook al informeel overleg met de naburige N-VA-besturen

Uit het N-VA programma Lebbeke:

12  Goed nabuurschap en permanent overleg met de omliggende gemeenten, inzake mobiliteit, openbare werken, waterbeheer, sport en cultuuractiviteiten,..

De werking en activiteiten van een gemeente houden niet op aan de gemeentegrenzen. Samenwerking en overleg binnen de intercommunales en met de buurgemeenten is nodig: de burgemeesters, schepenen, dienstverantwoordelijken van de omliggende gemeenten dienen regelmatig te overleggen. Het is evident dat wij verwachten dat zij de  dossiers met de nodige kennis en gezag behartigen en niet enkel aanwezig zijn omdat het moet, want hier knelt het schoentje dikwijls.


Wij stellen vast dat het huidige gemeentebestuur dit programmapunt van de N-VA ten uitvoer brengt, wat ons uiteraard verheugt.

In drie van de onze buurgemeenten zit de N-VA trouwens in de meerderheid, nl Aalst, Opwijk en Buggenhout.

Wij zien dan ook de resultaten van deze ontmoetingen met belangstelling tegemoet.

N-VA bestuur Lebbeke,
Fons Moereels,
Voorzitter

Problemen containerpark Lebbeke: Intercommunale belooft beterschap

Beste Persmedewerker,

Op de vorige gemeenteraad werden door André Segers, gemeenteraadslid N-VA , een aantal problemen aangekaart inzake het containerpark Lebbeke:

 • Het nieuwe toegangssysteeem
 • Hogere containers die met de huidige trappen moeilijk bereikbaar zijn.

De meerderheid kon op deze vragen geen afdoend antwoord geven .

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Karel Uyttersprot richtte een schrijven aan de Intercommunale Verko.

Wij geven u hierbij weergave van vraag en antwoord door de Intercommunale Verko.

André Segers: ‘wij zijn blij dat de Intercommunale gehoor geeft aan onze vragen en dat zij de problemen ter harte wil nemen. Uit hun antwoord blijkt alleszins goede wil om tot een oplossing te komen, zowel inzake de toegang als inzake de bereikbaarheid van de containers.”

N-VA Bestuur Lebbeke
Fons Moereels
Voorzitter

-------------------------------------------------------

Kopij Brief:

Intercommunale Verko
t.a.v. de heer Kris Verwaeren
directeur
Bevrijdingslaan 201
9200 DENDERMONDE

Geachte heer Verwaeren,

Betreft:               containerpark Lebbeke


Vanuit verschillende hoeken krijgen wij opmerkingen over de werking van het containerpark op het industrieterrein D’Helst in Lebbeke.

Meer concreet worden ons volgende zaken gesignaleerd:
 • Toegang tot het containerpark: het nieuwe toegangssysteem zou slecht functioneren en heel wat problemen met zich meebrengen;
 • Bepaalde containers zijn hoger dan de vorige, waardoor de trappen niet hoog genoeg meer zijn om het afval goed te kunnen deponeren;
 • De toegang tot het containerpark zou beperkt worden tot 1 bezoek per gezin per dag, wat soms problemen geeft voor bv. personen met een kleine wagen die bv. Snoeiafval komen deponeren.

Graag vernemen wij uw inzichten over deze problemen en danken U voor Uw antwoord.

Met oprechte hoogachting,

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger


Antwoord

Geachte heer volksvertegenwoordiger,


Ik heb uw brief in verband met het containerpark Lebbeke goed ontvangen. Wij zijn ons bewust van een aantal problematieken ivm de automatisering van het containerpark.

Een aantal zaken zijn terug te brengen tot het leerproces dat blijkbaar vlotter loopt in de ene gemeente ten opzichte van de andere gemeente.

Een aantal zaken worden/werden veroorzaakt door fouten die pas naar boven zijn gekomen door de zaken proefondervindelijk vast te stellen bij de invoering van het systeem.

Uiteraard zijn we al enkele weken bezig om samen met het bedrijf dat instaat voor de installatie op het terrein, deze fouten/praktische problemen aan te pakken.

In tegenstelling tot wat men graag in de pers beweert is het NIET zo dat we doen alsof onze neus bloedt, laat staan dat we log zijn.

De aannemer wordt door ons wel degelijk opgejaagd om de problemen op te lossen.

Verder hebt u hopelijk zelf kunnen vaststellen dat de communicatie over het project uitgebreid is gevoerd (het communicatieplan opmaken en uitvoeren rond dit project was zelfs de praktisch proef op het examen van communicatiemedewerker):

In de voorbereidende fase is dit project meermaals besproken op het overleg burgemeesters en secretarissen, Raad van Bestuur, schepenen leefmilieu, milieu-ambtenaren,…

In de uitvoerende fase is er een globale communicatie geweest naar de pers in het najaar van 2012 waar ook alle bevoegde schepenen en ambtenaren leefmilieu werden uitgenodigd. Dit persmoment kreeg vrij grote weerklank. Per gemeente wordt nog eens een aparte communicatie naar de pers gedaan net voor de effectieve invoering. Tenslotte krijgt elk gezin nog een extra-editie van de Groene Wijzer net voor de invoering.

We kunnen echter niet ontkennen dat er inderdaad bij sommige containerparken zich lange wachtrijen vormen (of hebben gevormd; in Appels is dit vrijwel volledig verdwenen, een enkele uitzondering niet te na gesproken).

Samengevat komen de problemen hier op neer:

 1. Mensen die zich onterecht aanmelden kunnen uiteraard niet binnen (is één van de hoofdbedoelingen van het systeem). De bezoeker aanvaardt dit (en maakt rechtsomkeer) of hij of zij aanvaardt dit niet en treedt in discussie met de parkwachter die er al dan niet in slaagt om de mensen er snel op te wijzen dat aandringen geen zin heeft. Het zich blijven aanmelden als men weet dat men niet binnen kan verdwijnt na een tijd.
 2. Het grootste probleem tot nu toe en dat we niet juist hadden ingeschat is het feit dat een aantal fracties (weliswaar net zoals voorheen) volledig gratis kunnen aangeboden worden (kringloopgoederen, afvalbanden,…). In het verleden kreeg men de euro toegangsgeld terug indien men ENKEL gratis goederen meebracht EN dit door de parkwachter vastgesteld werd. Deze situatie is eerder uitzonderlijk, maximaal enkele keren per maand.
  In het nieuwe systeem werd een keuzeknop voorzien die naar deze situatie verwijst (“Enkel GRATIS fracties”).
  Bij het gebruik van deze keuzetoets blijft de slagboom gesloten en verwittigt een signaal de parkwachter die de nodige vaststellingen doet. We stellen vast dat op sommige    containerparken    bezoekers te veel de neiging hebben om de gratis-knop “uit te proberen” (soms uit onwetenheid, soms met de mentaliteit je weet maar nooit, we proberen het eens). Het hangt dan van de snelheid van de parkwachter af of en wanneer de slagboom al dan niet opengaat. Vermits we dit gedrag nauwelijks hebben vastgesteld bij het eerste containerpark dat werd geautomatiseerd (Wichelen) maar wel bij het containerpark in Appels werd pas met enige vertraging aan de producent opdracht gegeven om de lay-out van het keuzescherm en de beschrijving die op het scherm staat aan te passen zo dat standaard “gratis” uitproberen ontmoedigd wordt. Deze aanpassingen zouden klaar zijn begin juli.
 3. Op sommige momenten zou de stand van de zon de zichtbaarheid van het scherm verminderen. Ook daarvoor werd aan de producent opdracht gegeven om dit op te lossen.
 4. Belangrijk is dat de burgers zelf met het systeem leren werken en parkwachters het niet voor hen gaan doen. In Lebbeke werkt men in tegenstelling tot de meeste andere parken met gemeentepersoneel en is het moeilijker om deze mensen aan te sturen.
 5. Er zijn zoals dat bij elke opstart van een automatisering gaat, allicht ook bugs in de programmering die moeten aangepakt worden en die specifiek zijn per containerpark (openingsuren, …). Dit wordt echter gebruikelijk vrij snel opgelost.
 6. De toegang tot het containerpark is net zoals in het verleden (staat ook zo in het parkreglement) beperkt tot 1 bezoek per dag. In sommige containerparken werd daar strikter op toegezien dan in andere. Daar waar men tolerant was zijn er dus meer problemen met personen die twee keer per dag komen en dus voor een gesloten slagboom staan. Een tweede bezoek kàn wel degelijk als men bv. niet aan het maximum van de toegelaten hoeveelheid komt MITS men dit bij het eerste bezoek meldt aan de parkwachter. Indien men dit niet meldt is het systeem zo ingesteld dat een tweede bezoek automatisch geweigerd wordt. Ook hier is de ervaring dat dit gedrag er uit gaat. We bekijken om aan de burgers deze mogelijkheid beter te communiceren.
 7. Ik heb geen weet van nieuwe containers die hoger zouden zijn. Dit laat ik onderzoeken.
 8. Tenslotte stel ik vast dat het fileprobleem in Appels op een enkele uitzondering na dat er nog eens twee of drie wagens aanschuiven nagenoeg verdwenen is. We gaan er van uit dat dit in Lebbeke ook zal gebeuren.
 9. Een positieve noot om te eindigen: Lebbeke past zeer strikt en gewetensvol het systeem van de pasjes toe. Wat goed is moet uiteraard ook gezegd worden.
Kris Verwaeren
Algemeen Directeur

-------------------------------------------
Deze zaak stond ook geagendeerd op de RvB van donderdag ll.