Lebbeke, Statutenwijziging AGB door de minister naar de prullenmand verwezen na klacht N-VA

In de toekomst zal de samenstelling van de Raad van Bestuur van het AGB De Biekorf (Lebbeke) dezelfde zijn als deze van de Gemeenteraad.

N-VA is voorstander van het laten samenvallen van de RvB van het AGB met de Gemeenteraad, daarover is er geen discussie.

De statuten van het AGB De Biekorf dienden in die zin te worden aangepast.
Bij het lezen van de ontwerpstatuten, kwamen we echter tot de vaststelling dat deze bijzonder slordig zijn opgesteld, zodanig zelfs dat ze onuitvoerbaar zijn.
Niettegenstaande onze bemerkingen in de commissie dd 28.1.2014,  werden deze statuten toch door de meerderheid goedgekeurd in de GR van 30.1.2014.
Op 18 februari werd hiertegen  door Karel Uyttersprot klacht neergelegd bij de bevoegde minister, Geert Bourgeois.
De minister en het Agentschap Binnenlands Bestuur nam de beslissing “tot niet-goedkeuring” van de statutenwijziging.

In haar antwoord op de hogervermelde klacht stelt de Administrateur-Generaal, Guido Decoster, van het Agentschap Binnenlands Bestuur:
Een deel van de argumenten die u aanhaalde in uw klacht, werden door ons beoordeeld als terecht.
Daarenboven vonden wij na ons ambstshalve onderzoek ook nog enkele bijkomende schendingen van het gemeentedecreet.
Dit alles leidde uiteindelijk tot een beslissing tot niet-goedkeuring van deze statutenwijziging.

Karel Uyttersprot:
Hieruit kunnen wij twee conclusies trekken:
1° De grote lichtzinnigheid waarmee de meerderheid bestuurt; wat in deze statuten staat is gewoon hilarisch en niet uitvoerbaar.
Het College van Burgemeester en Schepenen hebben deze ofwel niet gelezen ofwel er niets van begrepen;
2° De meerderheid wijst elke bemerking van de oppositie  betweterig af .
Bij de door hen zelf zo geprezen enorme dossierkennis (!?) stellen wij grote vragen.

Brief Statuten AGB
Gemeenteraad 30.1.2014 Statutenwijziging AGB - Notulen

N-VA fractie
Gemeenteraad Lebbeke
André  Segers