Motie en een minuut stilte voor die jongen die deze week op de Brusselse steenweg zo jammerlijk verongelukt is.

Op vraag van raadslid André Segers, werd op de Gemeenteraad van Lebbeke één minuut stilte gehouden voor dhr. Thomas Suys,

die maandag maandag 22 juni op de Brusselsesteenweg het slachtoffer werd van een dodelijk verkeersongeval.

Teven werd door hem ook  een oproep gedaan voor het tekenen van een motie voor een veilige inrichting van de Brusselsesteenweg.

Deze oproep kende de steun/in overleg met leden van het Verkeersplatform.
Zowat alle raadsleden, over alle  partijgrenzen heen hebben deze motie ondertekend, waarvoor onze dank.

André Segers

------------------------

MOTIE
De gemeenteraad van de gemeente Lebbeke in vergadering bijeen d.d. 25 juni 2015

Onderwerp: verkeersveiligheid voor fietsers op N47 Brusselse steenweg

Gelet op

 • Het recente dodelijke ongeval met de jonge fietser op de Brusselse steenweg
 • Het feit dat de objectieve en subjectieve onveiligheid voor voetgangers en fietsers op de N47 erg hoog is.
 • Dat de snelheid van voertuigen die maximaal 70 km/uur voor personenwagens en 60 km/uur voor vrachtwagens > 7,5 ton zou mogen zijn maar dat deze snelheid meestal overschreden wordt.
 • Dat bij dergelijk hoge snelheid zeer moeilijk een veilige oversteekbaarheid is in te schatten
 • De permanente onveiligheid voor fietsers op tweerichtingsfietspaden
 • Het feit dat de breedte maar ook de verlaagde structuur ter hoogte van op- en afritten van het tweerichtingsfietspad niet beantwoordt aan de minimum inrichtings- en veiligheidsnormen
 • Dat tweerichtingsfietspaden en voorrangswegen met een combinatie van fietsstroken en linksafvakken onveilig scoren.
 • Dat uit vele onderzoeken blijkt dat wegen met tweerichtingsfietspaden, waarbij fietsers links van de hoofdrijbaan (kunnen) rijden, gevaarlijker zijn dan eenrichtingsfietspaden en dat dit ter hoogte van kruispunten erg nefast is.
 • Uit een onderzoek van 8100 fietsongevallen (onderzoek 2011 Vlaamse gewest) blijkt dat een fietser op een tweerichtingsfietspaden maar liefst 60 % meer kans op een ongeval heeft dan wanneer er in beide richtingen een fietspad ligt.
 • Uit Nederlands onderzoek blijkt dat op een tweerichtingsfietspad het risico voor een fietsers uit de tegenrichting 4 maal hoger is.

Overwegende dat:

 • Het gebruik van tweerichtingsfietspaden aan één zijde van de weg best wordt vermeden. (Aanliggende fietspaden zijn niet gewenst en kunnen slechts hoogst uitzonderlijk worden toegepast bij versmallingen (Op deze plaatsen wordt best een snelheidsverlaging tot 50 km/uur ingesteld.)
 • Overwegende dat de inrichting en maximale snelheid van de Brusselse steenweg N47 meestal 70 km/uur is
 • Overwegende dat een tweerichtingsfietspad een minimumbreedte van 2 m moet hebben maar dat een breedte van  > 2,5 m wordt aanbevolen
 • Overwegende dat een verkeersveilige herinrichting van de N47 zich opdringt.
 • Overwegende dat het kruispunt Plezanten Hof op korte termijn wordt heringericht om de fietspaden van Nieuwstraat en de Steenweg naar Aalst Opwijk veilig te laten aansluiten.

Adviseert de gemeenteraad dat:

 • Het gewest dringend moet overgaan tot een verkeersveilige inrichting van de N47 op het grondgebied van de gemeente
 • Het gewest overgaat tot veilige, voldoende brede, éénrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N47 en dit minstens tot het kruispunt Plezanten Hof Opwijk
 • Het fietspad ter hoogte van zijstraten, op- en afritten, verhoogd blijft aangelegd.
 • Dat ter hoogte van de kruispunten een veilige oversteek voor de fietsers wordt voorzien
 • Dat ter hoogte van de ambachtelijke zone ook een veilige aansluiting wordt voorzien.
 • Dat de politie op erg regelmatige basis snelheidscontroles uitvoert op zowel personenwagens als vrachtwagens.
 • Dat een inhaalverbod op deze weg wordt ingesteld.

Drukt de gemeente haar diep leedwezen uit bij het recente dodelijk ongeval van ….

Ondertekend

gemeenteraadsleden