N-VA pleit voor actieve verkeerscommissie Lebbeke.

VLD verwijst een voorstel van coalitiepartner CD&V-coalitiepartner naar de prullenmand en CD&V volgt gedwee!

In de Gemeenteraad van 28 maart 2013 werd de Verkeerscommissie Lebbeke geïnstalleerd.
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties, het Verkeersplatform en een aantal deskundige ambtenaren.

Bedoeling is om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in Lebbeke “in goede banen” te leiden.
Hierbij werd evenwel weinig concreet vastgelegd: geen reglement, wijze van samenroepen en agendabepaling zijn niet geregeld,…
Evenmin de vergaderfrequentie.

Karel Uyttersprot, gemeenteraadslid “Tot nog toe kwam deze commissie nauwelijks samen, niettegenstaande de verkeersveiligheid en mobiliteit een topprioriteit moet zijn.
Daarom stellen we voor om deze commissie, die een verlengstuk is van de gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken, maandelijks bijeen te roepen.
Dit zou dan gebeuren op de dinsdag, voorafgaand aan de gemeenteraad. Op de agenda kunnen punten toegevoegd worden door alle geledingen van de verkeerscommissie, politie, brandweer, hulpdiensten,…
Dit voorstel is eigenlijk de officialisering van een voorstel van CD&V in haar blad Ampersand dd. 19.6.2013 (bijlage) waarin zij stelt:
"De oprichting van een gemeentelijke verkeerscommissie is voor CD&V Lebbeke dan ook een goede zaak. Deze openbare vergadering zal gehouden worden, elke laatste dinsdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij blijven u hoe dan ook op de hoogte houden via onze nieuwsbrief"….
CD&V stemde, onder druk van de VLD,  haar eigen voorstel weg.

Andre Segers, raadslid, lid Verkeerscommissie en Verkeersplatform licht toe:
“De problemen en voorbeelden van hoe het niet moet zijn legio. Een verkeerscommissie zou een goede oplossing zijn, ware het niet dat dit tot nog toe een lege doos is.
Een niet limitatieve opsomming van knelpunten en niet nagekomen beloftes:

 • "Investeren in veilige wegen met maximale aandacht voor begaanbare voetpaden.”
  Laat het ons nu even niet over het fysieke begaanbaar hebben, maar wel over de mogelijkheid om het voetpad te gebruiken. Wel, vind ons dan maar een straat waar er geen auto’s op het voetpad staan geparkeerd. Niettegenstaande veelvuldige meldingen, schijnt dit dan toch geen probleem te zijn voor dit bestuur.
 • “Aandacht voor zwakke weggebruikers.”
  Wel, laat er hier in Lebbeke nu een Verkeersplatform bestaan, een onafhankelijke pluralistische verzameling van vrijwilligers, die zich bezig houdt met de aandacht voor de zwakke weggebruikers.  Deze  organisatie wordt helemaal niet naar waarde geschat en heeft nagenoeg geen stem in het kapittel.
 • In kaart brengen van de huidige staat van de wegen met de beschrijving van missing links, zwarte punten, noodzakelijk onderhoud, verfraaiing en vernieuwing.
  Hoe zou het dan komen dat vrachtwagenchauffeurs, meestal van vreemde origine, zich hopeloos vast rijden in Bellebroek?
 • En dan Eureka, de oprichting van een “Verkeerscommissie”!
  Net zoals met eender welke adviesraad, wordt er hier ook geen rekening gehouden met aangehaalde punten, noch met de inbreng van het toch wel zeer verdienstelijke Verkeersplatform. En letterlijk uit de tekst “waarbij de sneltoets prioritair wordt uitgevoerd”. Vraagt u maar even naar deze sneltoets aub.
 • “Aangepaste inrichting, verkeersborden en signalisatie.”
  Vraag dan maar eens aan de bewoners van de Wolvenstraat in Wieze wat zij vonden van de “gezaaide” verkeersborden.
 • “Parkeerplannen.”
  De rariteiten op gebied van parkeermogelijkheden zijn legio, evenals de foorreizigers die hun zware mastodonten op de voetpaden parkeren. Zoals eerder reeds aangehaald, staan in elke straat wagens op het voetpad geparkeerd, alsook op plaatsen waar zij het zicht belemmeren. Weeral zonder resultaat bij vragen naar oplossingen.
 • “Transparante communicatie aan buurtbewoners bij infrastructuurwerken.”
  Het weze genoteerd dat volgens het bestuur de Verkeerscommissie hierin een ondersteunende rol opneemt. Wij kijken met belangstelling uit naar de eerste gelegenheid die zich aandient (na drie jaar weet je wel?).
 • “De inrichting van een (tijdelijk) verkeerspark in samenwerking met de scholen in het Octopus project.”
  Kan iemand mij zeggen wanneer Sint-Juttemis juist valt?”