Winkelcentrum op domeinen van Holbrecht

Raadslid André Segers maakt bedenkingen bij het geplande project op de domeinen van Holbrecht aan de Brusselsesteenweg.

Het is echt wel spijtig dat dit zwaar ingrijpend project onttrokken wordt aan de gemeenteraad, waar toch wel de nodige kennis en knowhow samen zit.

Uit het schrijven van de heer commissaris van 3 mei ll. blijkt dat de vergunning (met de stedenbouwkundige voorwaarden) toch is ontvangen. Het zou mooi zijn om een kopie van voornoemde vergunning te ontvangen.

Ik kan mij volledig vinden in het door het Verkeersplatform geformuleerde voorstel, dat zegt: "De enige oplossing is ter hoogte van de ambachtelijke zone een verkeersveilige inrichting te voorzien" (Gemeentelijke Begeleidingscommissie van Lebbeke 23/03/2016, verstuurd op 02/05/2016).

Bij deze wil ik er toch op wijzen dat de gemeenteraad op 25 juni 2015 met eenparigheid van stemmen (meerderheid zowel als oppositie) een motie goedkeurde die juist handelde over het (meer) verkeersveilig maken van de N47!

Wij herinneren ons allen nog, het zeer spijtige ongeval met dodelijke afloop op de N47 vorig jaar.

Ik dring toch sterk aan op een nieuwe zitting van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie om zodoende de problemen, voorstellen en alternatieven inhoudelijk te behandelen.

We menen dat de verkeersveiligheid voor de N47 vanaf de rotonde Flor Hofmanslaan tot het kruispunt Plezanten Hof (dit kruispunt wordt in de nabije toekomst heringericht) moet worden aangepakt.
Er zullen minstens ook veilige (vrij liggend), voldoende brede, éénrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N47 moeten aangelegd worden.Dit vormt een minimumvoorwaarde voor het waarborgen van de veiligheid van de fietsers.

Dit zou tot de zorgplicht van Wegen en Verkeer moeten behoren. De gemeenteraad van Lebbeke onderschreef op 25 juni 2015 unaniem in een motie deze verkeersveilige inrichting.

Lebbeke : ook de gemeente moet de wet naleven!

Rotonde met Paard en Koe.

Of de koe en het paard op de rotonde Omleidingsweg/ Brusselsesteenweg tot kunst kan gecatalogeerd worden laten we in het midden. Er zullen steeds voor- en tegenstanders zijn. En of er iets “kunst” is, gaan wij zeker niet bepalen.
Waar we wel vragen over hebben is of de gemeente de wettelijke voorschriften heeft nageleefd.

Van burgers wordt verwacht dat zij de wetten respecteren en bij bouwwerken, constructies, inname van het openbaar domein, bepaalde procedures volgen.
Ook een gemeente is gebonden aan regels, procedures en reglementen. Zij staan dus niet boven de wet!
Kunstwerken tentoonstellen kan men nu eenmaal niet overal, zeker niet op plaatsen die u niet toebehoren.
De N47 is een gewestweg, eigendom van de Vlaamse Overheid.

De N-VA, bij monde van Raadslid André Segers, deed bij de Vlaamse overheid navraag, of er met betrekking tot de plaatsing van ‘het paard en de koe ‘op het rond punt, gelegen op de gewestweg N47 aan de kruising van Brusselsesteenweg/Flor Hofmanlaan voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen en vergunningen.

Na onderzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid, blijkt dat er helemaal niets in orde is! 

Het paard en de koe staan er volledig illegaal.
Het gemeentebestuur werd hiervan op de hoogte gebracht maar tot dusver werd hier niet op gereageerd.
Voor het plaatsen van de beelden werd de verplichte procedure niet gevolgd. Meer zelfs, het zou gaan over een persoonlijk initiatief van de heer F. Saeys.
Blijkbaar vindt het bestuur dat ze wel regels mogen opleggen aan de bewoners van Lebbeke, maar dat ze zelf de wet niet moeten toepassen.
N-VA onderzocht deze zaak enkel met een vraag naar de gevolgde procedure, via een schrijven aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid.
Nog voor wij hierop een antwoord kregen, lezen wij in de pers dat het gemeentebestuur zelf, deze zaak naar buiten brengt.
Merkwaardig.

Namens de N-VA Fractie Lebbeke,
André Segers
Gemeenteraadslid N-VA
20 mei 2016