Lebbeke : Ook de gemeente moet de wet naleven !

Rotonde met Paard en Koe.


Of de koe en het paard op de rotonde Flor Hofmanslaan/Brusselsesteenweg tot kunst kan gecatalogeerd worden, laten we in het midden. Er zullen steeds voor- en tegenstanders zijn.

En wat “kunst” is, zal de N-VA zeker niet bepalen.

Wellicht hebt u vragen of de gemeente de wettelijke voorschriften heeft nageleefd?

Van burgers wordt verwacht dat zij de wetten respecteren en bij bouwwerken, constructies, inname van het openbaar domein, bepaalde procedures volgen. Ook een gemeente is gebonden aan regels, procedures en reglementen. Zij staan dus niet boven de wet!

Kunstwerken tentoonstellen kan men nu eenmaal niet overal, zeker niet op plaatsen die u niet toebehoren. De N47 is een gewestweg, eigendom van de Vlaamse Overheid.

De N-VA, bij monde van Raadslid André Segers, deed bij de Vlaamse overheid navraag, of er met betrekking tot de plaatsing van ‘het paard en de koe‘ op het rond punt, gelegen op de gewestweg N47 aan de kruising van Flor Hofmanslaan/Brusselsesteenweg, voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen en vergunningen.

Na onderzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid, blijkt dat er helemaal niets in orde is!

Het paard en de koe staan er volledig illegaal. Het gemeentebestuur werd hiervan op de hoogte gebracht, maar tot dusver werd hier niet op gereageerd.

Voor het plaatsen van de beelden werd de verplichte procedure niet gevolgd. Meer zelfs, het zou gaan over een persoonlijk initiatief van de heer F. Saeys.

Blijkbaar vindt het bestuur dat ze wel regels mogen opleggen aan de bewoners van Lebbeke, maar dat ze zelf de wet niet moeten toepassen.

N-VA onderzocht deze zaak enkel met een vraag naar de gevolgde procedure, via een schrijven aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid.

Nog voor wij hierop een antwoord kregen, lazen wij in de pers dat het gemeentebestuur zelf deze zaak naar buiten bracht.

Merkwaardig.

Andre Segers
Gemeenteraadslid

Winkelcentrum op domeinen van Holbrecht

Raadslid André Segers maakt bedenkingen bij het geplande project op de domeinen van Holbrecht aan de Brusselsesteenweg.

Het is echt wel spijtig dat dit zwaar ingrijpend project onttrokken wordt aan de gemeenteraad, waar toch wel de nodige kennis en knowhow samen zit.

Uit het schrijven van de heer commissaris van 3 mei ll. blijkt dat de vergunning (met de stedenbouwkundige voorwaarden) toch is ontvangen. Het zou mooi zijn om een kopie van voornoemde vergunning te ontvangen.

Ik kan mij volledig vinden in het door het Verkeersplatform geformuleerde voorstel, dat zegt: "De enige oplossing is ter hoogte van de ambachtelijke zone een verkeersveilige inrichting te voorzien" (Gemeentelijke Begeleidingscommissie van Lebbeke 23/03/2016, verstuurd op 02/05/2016).

Bij deze wil ik er toch op wijzen dat de gemeenteraad op 25 juni 2015 met eenparigheid van stemmen (meerderheid zowel als oppositie) een motie goedkeurde die juist handelde over het (meer) verkeersveilig maken van de N47!

Wij herinneren ons allen nog, het zeer spijtige ongeval met dodelijke afloop op de N47 vorig jaar.

Ik dring toch sterk aan op een nieuwe zitting van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie om zodoende de problemen, voorstellen en alternatieven inhoudelijk te behandelen.

We menen dat de verkeersveiligheid voor de N47 vanaf de rotonde Flor Hofmanslaan tot het kruispunt Plezanten Hof (dit kruispunt wordt in de nabije toekomst heringericht) moet worden aangepakt.
Er zullen minstens ook veilige (vrij liggend), voldoende brede, éénrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N47 moeten aangelegd worden.Dit vormt een minimumvoorwaarde voor het waarborgen van de veiligheid van de fietsers.

Dit zou tot de zorgplicht van Wegen en Verkeer moeten behoren. De gemeenteraad van Lebbeke onderschreef op 25 juni 2015 unaniem in een motie deze verkeersveilige inrichting.

Lebbeke : ook de gemeente moet de wet naleven!

Rotonde met Paard en Koe.

Of de koe en het paard op de rotonde Omleidingsweg/ Brusselsesteenweg tot kunst kan gecatalogeerd worden laten we in het midden. Er zullen steeds voor- en tegenstanders zijn. En of er iets “kunst” is, gaan wij zeker niet bepalen.
Waar we wel vragen over hebben is of de gemeente de wettelijke voorschriften heeft nageleefd.

Van burgers wordt verwacht dat zij de wetten respecteren en bij bouwwerken, constructies, inname van het openbaar domein, bepaalde procedures volgen.
Ook een gemeente is gebonden aan regels, procedures en reglementen. Zij staan dus niet boven de wet!
Kunstwerken tentoonstellen kan men nu eenmaal niet overal, zeker niet op plaatsen die u niet toebehoren.
De N47 is een gewestweg, eigendom van de Vlaamse Overheid.

De N-VA, bij monde van Raadslid André Segers, deed bij de Vlaamse overheid navraag, of er met betrekking tot de plaatsing van ‘het paard en de koe ‘op het rond punt, gelegen op de gewestweg N47 aan de kruising van Brusselsesteenweg/Flor Hofmanlaan voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen en vergunningen.

Na onderzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid, blijkt dat er helemaal niets in orde is! 

Het paard en de koe staan er volledig illegaal.
Het gemeentebestuur werd hiervan op de hoogte gebracht maar tot dusver werd hier niet op gereageerd.
Voor het plaatsen van de beelden werd de verplichte procedure niet gevolgd. Meer zelfs, het zou gaan over een persoonlijk initiatief van de heer F. Saeys.
Blijkbaar vindt het bestuur dat ze wel regels mogen opleggen aan de bewoners van Lebbeke, maar dat ze zelf de wet niet moeten toepassen.
N-VA onderzocht deze zaak enkel met een vraag naar de gevolgde procedure, via een schrijven aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid.
Nog voor wij hierop een antwoord kregen, lezen wij in de pers dat het gemeentebestuur zelf, deze zaak naar buiten brengt.
Merkwaardig.

Namens de N-VA Fractie Lebbeke,
André Segers
Gemeenteraadslid N-VA
20 mei 2016


Verkeersveiligheid in Lebbeke : N-VA voorstel: Afschaffing van de voorrang van rechts op sommige wegen.

Ons raadslid, André Segers, diende hiervoor een voorstel in op de Gemeenteraad van 24 maart 2016.

Steeds meer gemeenten schaffen, via een aanvullend verkeersreglement, de voorrang van rechts op sommige lokale wegen af, vaak met de argumentatie dat de voorrangsregel verwarrend is.

Er is hier in Lebbeke in mei 2015 al een aanzet gegeven door het afschaffen van deze voorrangsregel in de Klein Antwerpenstraat, de Kakemanstraat en de Lange Breestraat.

De twee grootste knelpunten zijn de Konkelgoedstraat en het Koningin Astridplein in Lebbeke.

Het afschaffen van de voorrang van rechts in deze straten zou de mobiliteit zeker ten goede komen en de verkeerssituatie vereenvoudigen door de bestuurders op de hoofdbaan de voorrang te geven.

N-VA Lebbeke is terecht bekommerd over de veiligheid van de bewoners.

N-VA pleit voor actieve verkeerscommissie Lebbeke.

VLD verwijst een voorstel van coalitiepartner CD&V-coalitiepartner naar de prullenmand en CD&V volgt gedwee!

In de Gemeenteraad van 28 maart 2013 werd de Verkeerscommissie Lebbeke geïnstalleerd.
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties, het Verkeersplatform en een aantal deskundige ambtenaren.

Bedoeling is om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in Lebbeke “in goede banen” te leiden.
Hierbij werd evenwel weinig concreet vastgelegd: geen reglement, wijze van samenroepen en agendabepaling zijn niet geregeld,…
Evenmin de vergaderfrequentie.

Karel Uyttersprot, gemeenteraadslid “Tot nog toe kwam deze commissie nauwelijks samen, niettegenstaande de verkeersveiligheid en mobiliteit een topprioriteit moet zijn.
Daarom stellen we voor om deze commissie, die een verlengstuk is van de gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken, maandelijks bijeen te roepen.
Dit zou dan gebeuren op de dinsdag, voorafgaand aan de gemeenteraad. Op de agenda kunnen punten toegevoegd worden door alle geledingen van de verkeerscommissie, politie, brandweer, hulpdiensten,…
Dit voorstel is eigenlijk de officialisering van een voorstel van CD&V in haar blad Ampersand dd. 19.6.2013 (bijlage) waarin zij stelt:
"De oprichting van een gemeentelijke verkeerscommissie is voor CD&V Lebbeke dan ook een goede zaak. Deze openbare vergadering zal gehouden worden, elke laatste dinsdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij blijven u hoe dan ook op de hoogte houden via onze nieuwsbrief"….
CD&V stemde, onder druk van de VLD,  haar eigen voorstel weg.

Andre Segers, raadslid, lid Verkeerscommissie en Verkeersplatform licht toe:
“De problemen en voorbeelden van hoe het niet moet zijn legio. Een verkeerscommissie zou een goede oplossing zijn, ware het niet dat dit tot nog toe een lege doos is.
Een niet limitatieve opsomming van knelpunten en niet nagekomen beloftes:

 • "Investeren in veilige wegen met maximale aandacht voor begaanbare voetpaden.”
  Laat het ons nu even niet over het fysieke begaanbaar hebben, maar wel over de mogelijkheid om het voetpad te gebruiken. Wel, vind ons dan maar een straat waar er geen auto’s op het voetpad staan geparkeerd. Niettegenstaande veelvuldige meldingen, schijnt dit dan toch geen probleem te zijn voor dit bestuur.
 • “Aandacht voor zwakke weggebruikers.”
  Wel, laat er hier in Lebbeke nu een Verkeersplatform bestaan, een onafhankelijke pluralistische verzameling van vrijwilligers, die zich bezig houdt met de aandacht voor de zwakke weggebruikers.  Deze  organisatie wordt helemaal niet naar waarde geschat en heeft nagenoeg geen stem in het kapittel.
 • In kaart brengen van de huidige staat van de wegen met de beschrijving van missing links, zwarte punten, noodzakelijk onderhoud, verfraaiing en vernieuwing.
  Hoe zou het dan komen dat vrachtwagenchauffeurs, meestal van vreemde origine, zich hopeloos vast rijden in Bellebroek?
 • En dan Eureka, de oprichting van een “Verkeerscommissie”!
  Net zoals met eender welke adviesraad, wordt er hier ook geen rekening gehouden met aangehaalde punten, noch met de inbreng van het toch wel zeer verdienstelijke Verkeersplatform. En letterlijk uit de tekst “waarbij de sneltoets prioritair wordt uitgevoerd”. Vraagt u maar even naar deze sneltoets aub.
 • “Aangepaste inrichting, verkeersborden en signalisatie.”
  Vraag dan maar eens aan de bewoners van de Wolvenstraat in Wieze wat zij vonden van de “gezaaide” verkeersborden.
 • “Parkeerplannen.”
  De rariteiten op gebied van parkeermogelijkheden zijn legio, evenals de foorreizigers die hun zware mastodonten op de voetpaden parkeren. Zoals eerder reeds aangehaald, staan in elke straat wagens op het voetpad geparkeerd, alsook op plaatsen waar zij het zicht belemmeren. Weeral zonder resultaat bij vragen naar oplossingen.
 • “Transparante communicatie aan buurtbewoners bij infrastructuurwerken.”
  Het weze genoteerd dat volgens het bestuur de Verkeerscommissie hierin een ondersteunende rol opneemt. Wij kijken met belangstelling uit naar de eerste gelegenheid die zich aandient (na drie jaar weet je wel?).
 • “De inrichting van een (tijdelijk) verkeerspark in samenwerking met de scholen in het Octopus project.”
  Kan iemand mij zeggen wanneer Sint-Juttemis juist valt?”

Gouverneur vraagt onmiddellijke aanleg parkeerplaats mindervaliden Hogeweg Lebbeke.

Gouverneur Briers vraagt burgemeester Saeys zich menselijk op te stellen.

In de Gemeenteraad van 28.5.2015 werd beslist om:


 • Het beurtelings parkeren in de Hogeweg op te heffen,
 • Het inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van woning nr 34 voor een zwaar hulpbehoevende persoon.

Wegens het uitblijven van de uitvoering van dit besluit, ook na herhaalde vragen hieromtrent o.a. in de daaropvolgende gemeenteraden, diende N-VA gemeenteraadslid André Segers een klacht in bij gouverneur Briers.

De Gouverneur richt zich, na het gebruikelijke onderzoek,  in een schrijven d.d. 23.10.2015 in niet mis te verstane bewoordingen tot het Gemeentebestuur met het uitdrukkelijk verzoek niet te wachten met het aanbrengen van dit parkeervak tot de heraanleg van de Hogeweg( vermoedelijk voorzien voor midden 2016).

"Gelet op het feit dat mevrouw , voor wie de bewuste parkeerplaats bedoeld is, effectie zwaar hulpbehoevend is op het vlak van mobiliteit, en aangezien het aanleggen van een parkeervak voor mindervaliden slechts enkele kleine ingrepen behoeft, wil ik verzoeken hiermee niet te wachten tot de effectieve heraanleg van de Hogeweg".

Het aanbrengen van dit parkeervak is een zeer kleine ingreep – enkel wegmarkeringen en een verkeersbord - met een beperkt kostenplaatje.

André Segers: “Zeker met de winter voor de deur mag partijpolitiek in dit dossier geen enkele rol spelen maar telt het welzijn van elke burger. Zeker de zwakkeren in onze maatschappij moeten op onze hulp kunnen rekenen. De onwil van de burgemeester en arts, om dit gemeenteraadsbesluit uit te voeren, voor een hupbehoevende vrouw en rolstoelpatiënt  is onbegrijpelijk.

Wij  blijven aandringen op de onmiddellijke uitvoering !”

André Segers

Gemeenteraadslid

Motie en een minuut stilte voor die jongen die deze week op de Brusselse steenweg zo jammerlijk verongelukt is.

Op vraag van raadslid André Segers, werd op de Gemeenteraad van Lebbeke één minuut stilte gehouden voor dhr. Thomas Suys,

die maandag maandag 22 juni op de Brusselsesteenweg het slachtoffer werd van een dodelijk verkeersongeval.

Teven werd door hem ook  een oproep gedaan voor het tekenen van een motie voor een veilige inrichting van de Brusselsesteenweg.

Deze oproep kende de steun/in overleg met leden van het Verkeersplatform.
Zowat alle raadsleden, over alle  partijgrenzen heen hebben deze motie ondertekend, waarvoor onze dank.

André Segers

------------------------

MOTIE
De gemeenteraad van de gemeente Lebbeke in vergadering bijeen d.d. 25 juni 2015

Onderwerp: verkeersveiligheid voor fietsers op N47 Brusselse steenweg

Gelet op

 • Het recente dodelijke ongeval met de jonge fietser op de Brusselse steenweg
 • Het feit dat de objectieve en subjectieve onveiligheid voor voetgangers en fietsers op de N47 erg hoog is.
 • Dat de snelheid van voertuigen die maximaal 70 km/uur voor personenwagens en 60 km/uur voor vrachtwagens > 7,5 ton zou mogen zijn maar dat deze snelheid meestal overschreden wordt.
 • Dat bij dergelijk hoge snelheid zeer moeilijk een veilige oversteekbaarheid is in te schatten
 • De permanente onveiligheid voor fietsers op tweerichtingsfietspaden
 • Het feit dat de breedte maar ook de verlaagde structuur ter hoogte van op- en afritten van het tweerichtingsfietspad niet beantwoordt aan de minimum inrichtings- en veiligheidsnormen
 • Dat tweerichtingsfietspaden en voorrangswegen met een combinatie van fietsstroken en linksafvakken onveilig scoren.
 • Dat uit vele onderzoeken blijkt dat wegen met tweerichtingsfietspaden, waarbij fietsers links van de hoofdrijbaan (kunnen) rijden, gevaarlijker zijn dan eenrichtingsfietspaden en dat dit ter hoogte van kruispunten erg nefast is.
 • Uit een onderzoek van 8100 fietsongevallen (onderzoek 2011 Vlaamse gewest) blijkt dat een fietser op een tweerichtingsfietspaden maar liefst 60 % meer kans op een ongeval heeft dan wanneer er in beide richtingen een fietspad ligt.
 • Uit Nederlands onderzoek blijkt dat op een tweerichtingsfietspad het risico voor een fietsers uit de tegenrichting 4 maal hoger is.

Overwegende dat:

 • Het gebruik van tweerichtingsfietspaden aan één zijde van de weg best wordt vermeden. (Aanliggende fietspaden zijn niet gewenst en kunnen slechts hoogst uitzonderlijk worden toegepast bij versmallingen (Op deze plaatsen wordt best een snelheidsverlaging tot 50 km/uur ingesteld.)
 • Overwegende dat de inrichting en maximale snelheid van de Brusselse steenweg N47 meestal 70 km/uur is
 • Overwegende dat een tweerichtingsfietspad een minimumbreedte van 2 m moet hebben maar dat een breedte van  > 2,5 m wordt aanbevolen
 • Overwegende dat een verkeersveilige herinrichting van de N47 zich opdringt.
 • Overwegende dat het kruispunt Plezanten Hof op korte termijn wordt heringericht om de fietspaden van Nieuwstraat en de Steenweg naar Aalst Opwijk veilig te laten aansluiten.

Adviseert de gemeenteraad dat:

 • Het gewest dringend moet overgaan tot een verkeersveilige inrichting van de N47 op het grondgebied van de gemeente
 • Het gewest overgaat tot veilige, voldoende brede, éénrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N47 en dit minstens tot het kruispunt Plezanten Hof Opwijk
 • Het fietspad ter hoogte van zijstraten, op- en afritten, verhoogd blijft aangelegd.
 • Dat ter hoogte van de kruispunten een veilige oversteek voor de fietsers wordt voorzien
 • Dat ter hoogte van de ambachtelijke zone ook een veilige aansluiting wordt voorzien.
 • Dat de politie op erg regelmatige basis snelheidscontroles uitvoert op zowel personenwagens als vrachtwagens.
 • Dat een inhaalverbod op deze weg wordt ingesteld.

Drukt de gemeente haar diep leedwezen uit bij het recente dodelijk ongeval van ….

Ondertekend

gemeenteraadsleden

Lebbeke: N-VA dient klacht in tegen dubieuze aanwerving technisch assistent

Het  Schepencollege van Lebbeke ging over  tot de aanwerving van een  technisch assistent voor het Sportcentrum.

In een eerder Schepencollege werd beslist om gebruik te maken van de rangschikking van de geslaagde kandidaten voor het aanwervingsexamen van technisch assistent voor de Groendienst,
waarvoor de selectie eerder georganiseerd werd, gezien het over een vergelijkbaar functieprofiel gaat.

Nu blijkt dat deze rangschikking niet gerespecteerd werd en dat er iemand aangeworven is die helemaal niet op deze lijst van geslaagden voor komt.

André Segers, N-VA gemeenteraadslid: “Dat men besluit om de lijst van geslaagden voor een soortgelijke functie te gebruiken, om tijd en geld uit te sparen, kan ik begrijpen. Maar dat men dan vervolgens afwijkt van deze lijst en iemand aanwerft die helemaal niet geslaagd is voor de selectieproeven, kan voor mij niet door de beugel. Aanwervingen bij de gemeente zijn aan strikte regels gebonden en deze dienen te worden gerespecteerd. Wij dienden vorige maand, tegen deze aanwerving dan ook een klacht in bij de bevoegde provinciale overheden. ”

An Vervliet, N-VA fractieleider gemeenteraad: “Als oppositie kunnen wij het niet dulden dat de wetgeving niet gerespecteerd wordt. Bovendien komt men zelfs de eigen beslissing niet na.”

Bronnenmateriaal

In chronologische volgorde verwijzen graag naar de notulen van het College van burgemeester en schepenen waarop wij ons baseren om deze onregelmatigheid aan te klagen:

 • Schepencollege d.d. 20/11/2014: punt 7
 • Schepencollege d.d. 04/12/2014: punt 7 en punt 11
 • Schepencollege d.d. 11/12/2014: punt 5
 • Schepencollege d.d. 23/12/2014: punt 12 en punt 13
 • Schepencollege d.d. 22/01/2015: punt 28
N-VA Bestuur Lebbeke

Oversteek Denderbelle : minister Weyts zoekt mee naar oplossing

Volksvertegenwoordigers Marius Meremans en Goedele Uyttersprot

Reeds in 2010 , onder de vorige legislatuur, werd de nieuwbouw van de sluis en stuw te Denderbelle voorzien en gecommuniceerd. Dit kadert in de opwaardering van de Dender, met het oog op een verbetering van de bevaarbaarheid (tot 1350 ton) én een betere waterbeheersing om overstromingen tegen te gaan.Toen werd al gevraagd om de publieke doorgang te behouden. Na onderzoek werd dit negatief beoordeeld door Waterwegen en Zeekanaal, vanuit veiligheidsoogpunt.

Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten.

De streekparlementariërs Goedele Uyttersprot en Marius Meremans kaartten deze problematiek aan bij de betrokken minister.

Federaal volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot (N-VA): “Er moet gezocht worden naar een alternatief : een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets – en wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger, mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.”

Op een vruchtbare kabinetsbespreking verklaarde Minister Weyts dat hij bereid is mee te denken aan een oplossing en wil de betrokken partners (gemeenten Dendermonde en Lebbeke, alsook de provincie en W en Z) rond de tafel zetten.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA): “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking. Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven.”


Er is dus zeker hoop, dit probleem kunnen we omvormen tot een opportuniteit ! Voor N-VA Dendermonde en Denderbelle-Lebbeke-Wieze,

Marius Meremans (Vlaams parlementslid)
Goedele Uyttersprot (Federaal volksvertegenwoordiger)
Tomas Roggeman (gemeenteraadslid Dendermonde)
Karel Uyttersprot (gemeenteraadslid Lebbeke)
Hilde Raman (gemeenteraadslid Dendermonde)

N-VA Lebbeke protesteert tegen dubieuze aanwerving technisch assistent

Schepencollege Lebbeke komt eigen afspraken niet na: dubieuze aanwerving technisch assistent

In het Schepencollege van 22 januari 2015 werd er een technisch assistent aangeworven voor het Sportcentrum.

In een eerder Schepencollege (d.d. 4/12/2014) is beslist om gebruik te maken van de rangschikking van de geslaagde kandidaten voor het aanwervingsexamen van technisch assistent voor de Groendienst,

waarvoor de selectie eerder georganiseerd werd, gezien het over een vergelijkbaar functieprofiel gaat.

Nu blijkt dat deze rangschikking niet gerespecteerd werd en dat er iemand aangeworven is die helemaal niet op deze lijst van geslaagden voor komt.

André Segers, N-VA gemeenteraadslid: “dat men besluit om de lijst van geslaagden voor een soortgelijke functie te gebruiken, om tijd en geld uit te sparen, kan ik begrijpen. Maar dat men dan vervolgens afwijkt van deze lijst en iemand aanwerft die helemaal niet geslaagd is voor de selectieproeven, kan voor mij niet door de beugel. Aanwervingen bij de gemeente zijn aan strikte regels gebonden en deze dienen te worden gerespecteerd.”

An Vervliet, N-VA fractieleider gemeenteraad: “als oppositie kunnen wij het niet dulden dat de wetgeving niet gerespecteerd wordt. Bovendien komt men zelfs de eigen beslissing niet na.”

Bronnenmateriaal

In chronologische volgorde verwijzen graag naar de notulen van het College van burgemeester en schepenen waarop wij ons baseren om deze onregelmatigheid aan te klagen:


 • Schepencollege d.d. 20/11/2014: punt 7
 • Schepencollege d.d. 04/12/2014: punt 7 en punt 11
 • Schepencollege d.d. 11/12/2014: punt 5
 • Schepencollege d.d. 23/12/2014: punt 12 en punt 13
 • Schepencollege d.d. 22/01/2015: punt 28

N-VA Bestuur Lebbeke