N-VA verklaring Installatieverdadering GR 2.1.2013

Beste Persmedewerker,

Graag wensen wij u een gelukkig en voorspoedig 2013 toe, aan u en aan uw ganse gezin.

Hierbij maken wij u onze tussenkomst over, gedaan op de installatievergadering van 2.1.2013.
Tevens delen wij u graag mee dat de heer André Segers werd door de N-VA mandatarissen werd aangesteld tot fractieleider.

Met oprechte groeten

Geachte burgemeester en schepenen, Waarde collega’s,
Beste aanwezigen allemaal,


Eerste en vooral wensen  wij allen een heilvol en gelukkig Nieuwjaar toe.

In naam van de 8-koppige N-VA fractie wensen wij het nieuwe bestuur alle succes toe. Want dit zal nodig zijn om de verandering, waarvoor Lebbeke op 14 oktober massaal koos, ook om te zetten in concrete realisaties.
Deze meerderheid is niet de weerspiegeling van de verkiezingsuitslag, maar zo werkt nu eenmaal onze democratie.

N-VA haalde op 14.10.2012 hier 28.4 % van de stemmen, waarschijnlijk de grootste sprong voorwaarts in de politieke geschiedenis van Lebbeke.

“It’s the duty of the opposition to oppose.”

Het is de rol van de oppositie om oppositie te voeren,
Dit zal gebeuren door
  • Controle op de meerderheid in haar doen en laten, op financieel en uitvoerend vlak. En hier is veel werk te doen. Hoge belastingen en een hoge schuldengraad laten niet veel ruimte voor initiatief. Deze ruimte moet er volgens ons komen van besparingen. 
  • Daarnaast zullen wij zelf concrete voorstellen doen voor een beter Belle-Lebbeke-Wieze;
  • Wij zullen het bestuur kritisch aan de tand voelen over het beleid dat zij voeren en dit toetsen aan hun en ons programma.
Maar: wat goed is zullen wij ook steunen en wij hopen hier op wederkerigheid.

Beste college van burgemeester en schepenen, het bestuur verdient goed zijn boterham. Wij hebben daar uiteraard niets op tegen als daartegenover ook prestaties staan. Wij zullen de verdiensten van de schepenen dan ook toetsen aan hun daden. Want, als we de taakverdeling van de bevoegdheden zien dan valt ons op dat sommigen heel, heel veel bevoegdheden krijgen toegewezen, en anderen amper enkele borrelnootjes en allen ontvangen hetzelfde loon.
Het Schepencollege is zowat de Raad van Bestuur van de gemeente . Van hen wordt verwacht dat zij uitdieping geven aan het beleid.  Van hen wordt verwacht dat zij als ploeg een team vormen.
Wij zijn benieuwd.

Beste college van burgemeester en schepenen, wij vinden het bij het begin van deze legislatuur een gemiste kans
  • Dat er geen onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad werd aangeduid, maar dat de burgemeester deze taak vervult. Dit komt het goede en serene verloop en debat  van de gemeenteraadszittingen niet ten goede; de kost hiervan is nochtans minimaal,
  • Daartegenover staat dat de schepen voor sociale zaken en ocmw-voorzitter niet dezelfde persoon zijn, zoals binnen afzienbare tijd verplicht wordt. Dit is wel een aanzienlijke kost.
  • Beide elementen waren in de vorige legislatuur mede-eisen van de CD&V;

Graag ook een woordje aan onze voormalige kartelpartner CD&V:uit de menigvuldige voorafgaandelijke gesprekken in het recente verleden onthouden wij dat jullie zich volledig kunnen vinden in ons programma,en jullie zich hierbij aansluiten. Wij zullen dit programma, met bijzondere aandacht voor een gezonde fiscaliteit en goed bestuur, aandacht voor de deelgemeenten, mobiliteit, voet en fietspaden, professionalisering van de gemeentediensten, lokale economie, kindvriendelijke initiatieven, jeugdwerking, verenigingsleven en de verder uitbouw van een sociaal huis,… op tijd en stond agenderen.

Hiervoor rekenen wij dan ook op de steun van de CD&V.

Wij hopen ook dat het toevertrouwen van de post financiën en begroting aan de CD&V geen voorbode is voor nieuwe en hogere belastingen.

Voor de  coördinatie van de werking van de N-VA fractie werd collega André Segers, met unanimiteit tot fractieleider aangeduid.

Wij zullen steunen wat goed is voor Denderbelle-Lebbeke-Wieze, maar bekampen wat voor ons niet door de beugel kan.

Ik dank u voor uw aandacht.

Karel Uyttersprot
lijsttrekker


mede namens André Segers, fractieleider, An Vervliet, Hugo De Mol,  Nele Bosman, Raf De Wolf, Peter Huyck, Carin Meert, gemeenteraadsleden.

N-VA OCMW-raadsleden: Goedele Uyttersprot, Hugo De Mol, Leo Verhulst en Christel De Donder