Gemeenteraad april 2013 : n-va vergroent Lebbeke

Op de eerstvolgende gemeenteraad lanceert de N-VA-gemeenteraadsfractie haar voorstel voor een vergroeningsactie in Lebbeke. “Mensen voelen zich een stuk gelukkiger en veiliger wanneer ze in een groene buurt wonen. De N-VA wil de motor zijn achter het vergroenen van onze gemeente en rekent op de steun van de andere partijen”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Carin Meert.

In veel gemeenten organiseert men reeds groepsaankopen van streekeigen groen. Inwoners kunnen dan goedkoop houtkanten, hagen, planten,...aankopen. Deze kleine landschapselementen in de tuin zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In Lebbeke kennen we dit nog niet. Ons voorstel is om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Nog een stapje verder is het uitwerken van een participatief project waarbij de hele buurt wordt betrokken. “Met een buurtvergadering kan het gemeentebestuur nagaan wat er aan ideeën leeft. Met enkele tegeltuintjes, nieuw  straatmeubilair en aangepaste groenplanting kom je al ver. Veel hoeft dit niet te kosten”, aldus nog Carin meert.

Op de gemeenteraad van 25 april 2013 zal de N-VA-fractie haar voorstel uit de doeken doen.

Carin Meert
gemeenteraadslid N-VA


Toespraak Andre Segers tijdens Gemeenteraad

Geachte heer Burgemeester,

Ik had de hoop dat u uw toespraak die u hield bij de start van deze nieuwe bestuursperiode, een toespraak die bol stond van zwaarwichtige uitspraken zoals : woord houden, meebouwen, positieve medewerking, iedereen gelijke kansen, ieders opinie eerbiedigen en vooral persoonlijke en partijbelangen ondergeschikt maken, dat u die in een vlaag van rechtschapenheid ook echt meende.

IJdele hoop want niets blijkt minder waar!

Uit alles wat u doet blijkt het tegengestelde van wat u zegt, anders zou u niet zo fanatiek bezig zijn de oppositie uit alle mogelijke raden en commissies te weren, zij het zelfs uit de pietluttigste onbetaalde raden,commissies, intercommunales.

Geen nieuwe wijn in nieuwe vaten dus maar wel degelijk dezelfde zure oude wijn in dezelfde oude versleten vaten.

Spijtig! Een gemiste kans om u nu eens als een echt democratisch leider, een echte gids te laten kennen!
Wij, als N-VA, zullen ons toeleggen op de verandering en vernieuwing door een correcte, gedegen, opbouwende oppositie ten bate van iedere Denderbellenaar, Lebbekenaar en Wiezenaar.

De N-VA fractie

Gemeentebestuur van Lebbeke mist kans

Bij de vraag door de N-VA fractie tot erkenning van het lokale verkeersplatform heeft het gemeentebestuur gemeend er een andere invulling aan te geven,namelijk deze van een totaal gepolitiseerde verkeerscommissie met 8 personen van de meerderheid, twee personen van de minderheid en één neutraal persoon, zijnde de vertegenwoordiger van het verkeersplatform.

Nu is het vrij duidelijk dat waar en wanneer “de politiek” er zich teveel mee moeit er niet veel van terecht komt. Het is dan ook zeer spijtig dat zo’n mooi neutraal en/of onpartijdig initiatief al bij voorbaat gedoemd is om te mislukken.

Om deze politisering tegen te gaan is de N-VA fractie bereid haar vertegenwoordiging in de op stapel staande verkeerscommissie af te staan ten bate van een bijkomende vertegenwoordiging van het verkeersplatform.

André Segers
N-VA fractieleider