19 januari 2014 : Nieuwjaarsreceptie N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze met Huub Broers

Eerst en vooral wensen wij U en geheel Uw familie een gezond en gelukkig 2014 en mogen al jullie wensen in vervulling gaan !
________________________________________________
Terugblik :

Even terugblikken op 2013:  onze 8 Gemeenteraadsleden hebben, samen met het Bestuur, het beste van zichzelf gegeven. Weliswaar moest dit allemaal gebeuren vanuit de oppositie.
De meerderheid, zijnde Open VLD en CD&V zullen het geweten hebben dat wij oppositie kunnen voeren.
Onze 8 N-VA gemeenteraadsleden zijn: Karel Uyttersprot, An Vervliet, Raf De Wolf, Nele Bosman,  André Segers, Peter Huyck, Carin Meert en Jan Macharis.
Tevens zetelen wij met 4 N-VA verkozenen in de OCMW raad.
Onze 4 OCMW raadsleden zijn: Hugo De Mol, Leo Verhulst; Goedele Uyttersprot en Christel De Donder. Uiteraard moeten ook zij de belangen verdedigen vanuit de oppositie.
Details van hun werking en tussenkomsten zullen zeker aan bod komen tijdens onze Nieuwjaarsreceptie.

Vooruitblik :

Het hoeft niet gezegd dat ook 2014 een bijzonder boeiend jaar wordt.
Vooreerst hebben we op 31/1 , 01/02 en 02/02 het N-VA Congres dat doorgaat in Antwerpen, maar
daarnaast hebben we natuurlijk ook de bijzonder belangrijke verkiezingen van 25 mei 2014.
Alle hens aan dek dus.

Uitnodiging:

Graag nodigen wij U bij het begin van het nieuwe jaar 2014 uit op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie die plaats vindt op zondag 19 januari 2014 om 10u30 in de benedenzaal van ‘t Toreken, Jules De Buckstraat 1, Lebbeke.
Dit jaar is onze gastspreker Huub Broers, Burgemeester van de gemeente Voeren, en N-VA Senator.

Wij hopen jullie van harte te mogen verwelkomen,

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger

Alfons Moereels
afdelingsvoorzitter
Luc Depreitere
afdelingssecretaris

 Namens het voltallige bestuur van N-VA Lebbeke-Denderbelle-Wieze.

Aanschaf en gebruik van opnameapparatuur voor de commissies en gemeenteraad

Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet wens ik het volgende punt toe te voegen aan de Agenda van de gemeenteraad: Aanschaf en gebruik van opnameapparatuur voor de commissies en gemeenteraad.

Toelichting :

Met het oog op een juiste verslaggeving en de daaruit voortvloeiende verdere afhandeling van de dossiers is het van groot belang dat de gemeentesecretaris het verloop van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies nauwgezet kan volgen en reconstrueren.
Omdat het verloop van de debatten niet altijd toelaat om alles nauwgezet te noteren zal het gebruik van opnameapparatuur tijdens de zittingen van de gemeenteraadscommissies en gemeenteraad de efficiëntie, de effectiviteit en het werkcomfort verhogen.
Deze werkmethode is al in meerdere gemeenten in gebruik en de ervaringen zijn positief.

Voorstel van beslissing :

De gemeenteraad beslist tot de aanschaf en gebruik van eenvoudige opnameapparatuur tijdens de commissies en gemeenteraad en hiertoe het nodige budget te voorzien.

Resultaat : 
Dit voorstel werd afgewezen door de meerderheid.

Hoogachtend,
Voor de N-VA fractie,
André Segers


N-VA fractie steunt de Kleicross van 22.2.2014.

In de Gemeenteraad van 28 november 2013  kwam de aanvraag tot steun voor de Kleicross van 22.2.2014 aan bod (punt 50).
Deze aanvraag omvat de vraag om materiële  en financiële steun en werd mede door de N-VA fractie goedgekeurd.

André Segers, fractieleider : dit punt (nr 50 van de agenda) werd door N-VA mee goedgekeurd in de Gemeenteraad, voor zowel voor de ter beschikking stelling van de materiële zaken als van de
ondersteuning via 2 VIP-tafels, waarop een aantal ondernemers door de gemeente zullen worden uitgenodigd. Bij de  aanvragen tot steun houden wij immers rekening met een aantal objectieve elementen.

Karel Uyttersprot: de Kleicross is een volks gebeuren, waar heel wat Lebbekenaren naar toe komen, en krijgt dus onze volle steun.
Wij houden bij de beoordeling van de steun aan een evenement  steeds rekening met een aantal factoren: link met Lebbeke, Belle en/of Wieze, de aanwezigheid en belangstelling dorpsgenoten, bedrag van de tegemoetkoming op materieel en financieel vlak,..

Van uit de gemeente bestaan er momenteel geen criteria ter beoordeling, wij zullen er in de Gemeenteraad op aandringen dat deze zouden ingevoerd worden, hetgeen trouwens in de beleidsnota 2014-2019 BBC ook wordt gevraagd.

Namens de N-VA Fractie,

Karel Uyttersprot Volksvertegenwoordiger
André Segers Fractieleider
___________________________

Uit het verslag van het Schepencollege, deze ondersteuning werd in de GR van 28.11.2013 door alle raadsleden goedgekeurd:

“Als ondersteuning van de gemeente werd voor de Kleicross het volgende gevraagd:

 • Minstens 1.600m nadarafsluitingen.
 • Mobiel podium en alle podiumelementen.
 • Alle beschikbare vlaggen en vlaggenmasten
 • 10 tentoonstellingspanelen.
 • 6 doorgeeftogen.
 • 7 houten chalets voor gebruik als kassa.
 • Hulp van gemeentepersoneel bij het plaatsen en afbreken van nadarafsluitingen e.d. + grasmaaier met chauffeur om het parcours te maaien.
 • Aanbrengen van de wegomleggingen, parkeerverbod e.d., opgemaakt door de politie Lebbeke.
 • Plaatsen van oranje borden voor omleiding zwaar verkeer (plaatsing wanneer stellingbouw aan aankomst is geplaatst).
 • 3 brandkranen met meter en 3 leidingen voor aansluiting hogedrukreinigers en WC’s.
 • Aanbrengen van start- en aankomstlijnen op de openbare weg met politie.
 • Het reinigen van de gebruikte straten op het parcours na de wedstrijden.
 • 10 vuilnisbakken.
 • Tussenkomst van de brandweer voor het reinigen van de gebruikte straten op het parcours en voor aansluiting water voor reinigen van fietsen.
 • Gebruik van 4 kleedkamers en twee burelen van het sportcentrum voor de renners en de UCI-dokter (antidopingcontrole).
 • Gedeeltelijk afsluiten van de Baasrodestraat en de Grote Snijdersstraat van 17 tot en met 21 februari 2014 (enkel op 22 februari 2014 gans de dag géén doorgaand verkeer mogelijk in de Baasrodestraat).
 • Toelating om inkomgeld te vragen (10,00 euro voor toeschouwers en 9,00 euro voor leden van BWB en supportersclubs).
 • Het plaatsen van reclameborden op de Kouterbaan en aan de Vondelbeek en op het parcours zelf.
 • Het aanplakken van 1 affiche op elke zijde van de aanplakborden.
 • Plaatsen van borden door gemeentepersoneel op de staketsels ‘Lebbeke beweegt’.
Voor dit alles vragen zij ook een financiële bijdrage van het gemeentebestuur aangezien de kosten voor de hele organisatie zo’n 90.000,00 euro bedragen.

De beslissing van het schepencollege daarover was de volgende:
Bovenvermelde vragen worden ingewilligd met uitzondering van het aanplakken van affiches op elke zijde van de aanplakborden.

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, aan de uitleendienst, aan de technische dienst, aan de politie, aan Roger Van der Jeught, aan de dienstchef van de brandweer, aan Marnix Van Cauter, aan Hilde Scholliers en aan de gemeentesecretaris.

De vraag om inkomgeld te vragen zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het schepencollege beslist om als financiële ondersteuning twee VIP-tafels te bestellen. Hierop zullen de algemeen directeurs van de vijf grootste Lebbeekse bedrijven worden uitgenodigd.”


N-VA: geen Blauwe Kroeg in de pastorij Heizijde ( Lebbeke )

(cfr infra  Lebbeke , Pastorie wordt bruine kroeg - 22/03/2013    Het Nieuwsblad)

De Pastorij van Heizijde is een mooie, alleenstaande bungalow, omgeven door een tuin, en gelegen naast de Kerk van Heizijde. Zij dateert van 1972 en werd gebouwd voor de huisvesting van de pastoor van de St.-Johannes Vianneykerk die dateert van 1969.

Ze is eigendom van de gemeente , staat al jaren leeg en een herbestemming is dringend nodig.
Daarenboven zijn er een aantal herstellingswerken nodig zoals inzake electriciteit, isolatie, verwarming,…

N-VA voorstel Pastorij Heizijde: Kinderopvang ?

N-VA stelde in maart 2013, bij monde van fractieleider André Segers voor om hier een kinderopvang,-crèche, in onder te brengen, analoog aan de plannen met de Pastorij Minnestraat, gezien de noodzaak op kinderopvang in onze gemeente, maar de VLD-CD&V meerderheid wees dit hooghartig af. Men zou er een bruine kroeg installeren (zie persartikel infra). Belangrijke verbouwingswerken werden dan ook gebudgetteerd.

Raf De Wolf, gemeenteraadslid: In september bleek evenwel dat de tuin van de Pastorij werd ingenomen door containers,met het oog op het huisvesten van kinderopvang. Wat was er gebeurd? Aan de mensen die de kinderopvang in de oude Pastorij van de Minnestraat (H. Kruis) zouden uitbaten,werd beloofd dat zij reeds op 1 september hun intrek zouden kunnen nemen in de Pastorij Minnestraat. De werken waren echter lang niet klaar en men liet de initiatiefnemers dan maar op eigen kosten containers huren om in de tuin van de Pastorij van Heizijde te plaatsen.

VLD voorstel Pastorij Heizijde: een Blauwe Kroeg

De VLD, hierin gesteund door coalitiepartner CD&V wil geen kinderopvang in de oude pastorij, maar wil er wel een café van maken, een “blauwe kroeg” zeg maar. Namen van mogelijke uitbaters circuleerden, maar zouden zich al bedacht hebben.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid : Zeer merkwaardig dat juist een liberale partij het initiatief neemt om met belastingsgeld een café in te richten en uit te baten,
om zo op een oneerlijke mannier de lokale middenstand concurrentie aan  te doen. Dit is ongehoord.
Het is aan de overheid om voor het ondernemerschap de nodige omgevingsfactoren te scheppen, maar niet om zelf de plaats van de zelfstandigen in te nemen.

Bovendien zijn de kosten en investeringen zijn niet weinig.

Het gebouw met tuin kan geraamd worden op ongeveer 350 a 400 000 €, de verbouwingskosten (verwarming, sanitair, isolatie, electriciteit,…) die reeds zijn opgenomen in begroting
en waarvan sommige reeds zijn uitgevoerd en aanbesteed, bedragen nog eens 350 000 € .
Alles samen zal deze “Blauwe Kroeg”  de gemeente 700 a 750 000 € kosten, en dan moet de exploitatie nog beginnen. De verliezen zijn uiteraard voor de gemeente.

Wij weten uit ervaring met de cafetaria van De Biekorf wat dit betekent…
Het uitbaten van een café, weze het een  Blauwe Kroeg of iets anders, behoort niet tot de taken van een gemeente . Zij kan of mag geen oneerlijke concurrentie aangaan met de zelfstandigen en caféuitbaters.

N-VA is dan ook van oordeel dat een “blauwe kroeg” niet kan en dat deze beslissing moet herroepen worden ten gunste van een beslissing die het algemeen belang dient.

N-VA Gemeenteraadsfractie Lebbeke

Pastorie wordt bruine kroeg - 22/03/2013    Het Nieuwsblad

Lebbeke -De pastorie in Heizijde wordt ingericht als bruine kroeg. De Lebbeekse gemeenteraad verwierp het voorstel van N-VA om het leegstaande pand alsnog te herbestemmen als kinderopvang.

Begin 2011 al besloot de gemeenteraad de leegstaande pastorie Heizijde een nieuw leven als horecazaak te geven. Maar recent formuleerde raadslid André Segers (N-VA) het voorstel dat plan op te bergen en er, gezien de grote nood, een kinderopvang in onder te brengen. ‘Het aantal cafés slinkt. Het initiatief van de meerderheid heeft weinig kans op succes', vond collega Peter Huyck.

‘Wij geloven erin', reageert burgemeester François Saeys (Open VLD). ‘De parochie Heizijde heeft nood aan een ontmoetingsplaats, een gezellig bruine kroeg, waar zowel de senioren als de jongeren, ook van buiten de wijk, terechtkunnen. Dat de buurtbewoners al jaren bij mooi weer de zitbanken bij de kerk dagelijks bezetten om een babbel te slaan, versterkt onze overtuiging.'

Buurtbewoner Gustaaf Meskens bevestigt: ‘Laat het weer het toe, dan zitten we hier dagelijks op de bank. Met velen. Het zou fijn zijn bij regenweer over een uitwijkmogelijkheid te beschikken.'

Raadslid Luc Callaert (Open VLD) en bestuurslid van Heizijde Herleeft, de vereniging die jaarlijks een kermisweekend organiseert, ziet in het initiatief een zet tegen het verdwijnen van de horecazaken en de afbouw van het buurtleven. Schepen François Willems (Open VLD) en ook bestuurslid van Heizijde Herleeft, begrijpt N-VA niet: ‘In Denderbelle willen ze precies wat wij hier doen: er in de leegstaande pastorie een horecazaak creëren.'

Loket kinderopvang

En wat met de nood aan kinderopvang? ‘Op dat vlak hebben we, met de inrichting van de pastorie in de H. Kruisparochie, onze verantwoordelijkheid al genomen', zegt Saeys. ‘Het OCMW besloot bovendien een loket voor kinderopvang te creëren, dat ons de noden moet duidelijk maken. Dan nog kunnen we eventueel ruimten ter beschikking stellen. Het is echter niet zo dat wij plannen hebben om als gemeente kinderopvang te organiseren.'

In het project pastorie Heizijde zijn de dossiers ramen en dakisolatie ondertussen klaar om goed te keuren. Het is wel nog wachten geblazen op een beslissing rond de indeling van het gebouw.
Pierre Van Rossem

Burgemeester Saeys neemt een loopje met de waarheid !

Gemeenteraad en pers wordt voorgelogen.

Op de agenda van de  gemeenteraad van november stonden  niet minder dan 60 punten.
26 punten  hebben te maken met belastingen heffingen en retributies.
Bij de inleiding van 19 soorten belastingen leest men: de vraag om “deze retributie/ heffing  ongewijzigd te hernieuwen voor de periode 2014-2019” MAAR:  bij nader toezicht blijkt dat in het grootste deel van  de voorstellen worden de hierin vermelde bedragen niet alleen gewijzigd maar daarentegen allen flink verhoogd worden . Er is hier duidelijk iets aan de hand.

Bij wijze van voorbeeld geven wij hieronder punt 29 van de agenda : Vaststelling van een retributie op werken voor derden; Wij geven hierbij de prijs die tot nog toe van toepassing was én de nieuwe, verhoogde prijs. Alleen deze laatste prijs  staat vermeld op de stukken met bovenvermelde aanduiding als “ongewijzigd”.

Blijkbaar is het de bedoeling van het gemeentebestuur om met opzet, maar sluikse mannier, de belastingen en retributies te verhogen.

De gemeenteraadsleden worden dus op een onbetamelijke wijze misleid.

Van iemand die prat gaat op zijn bijzondere dossierkennis kunnen we moeilijk aannemen dat dit allemaal vergissingen zijn…..

Maar het is , zoals te verwachten, de fout van de administratie !
Een verhoging van  bijna 10% en François Saeys noemt dit ‘amper aangepast’.

Namens de N-VA Fractie,
André Segers

Voorbeeld:
Agenda gemeenteraad 28/11/2013
Punt 29
Vaststelling van een retributie op werken voor derden: vaststelling eenheidsprijzen met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
Gehoord het voorstel om, met het oog op het financieel evenwicht “deze retributie ongewijzigd te hernieuwen voor de periode 2014-2019”
1. Aanleg riolering
2. Huisaansluiting, aanleg riolering vanaf rooilijn tot de straatriool, buizen diameter 125mm: van 40 naar 45 Euro, enkel de hoogste prijs staat vermeld in het besluit maar staat aangekondigd als “onfgewijzigd”.
3. Ontstoppen aalsluitingen: van 40 naar 45 Euro, idem;
4. Ontstoppen riolering: van 55 naar 60 Euro
5. Ontstoppingsmachine
6. Bijplaatsen waterontvanger: van 500 naar 550 Euro
7. Metselen onderzoeksschouw: van 1000 naar 1100 Euro
8. Boordstenen: van 30 naar 35 Euro
9. Watergreppels: van 35 naar 40 Euro
10. Aanpassen boordstenen en voetpad: van 40 naar 45 Euro/persoon/uur
11. Lichte vrachtwagen met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
12. Vrachtwagen met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
12bis: Vervoer voor jeugdbewegingen: van 0,50 naar 0,60 Euro/km
13. Graafmachine met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
14. Tractor met aanhangwagen plus bestuurder: van 55 naar 60 Euro
15. Trilwals met bestuurder : van 55 naar 60 Euro
16. Lichte graafmachine met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
17. Vorkheftruck met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
18. Verfspuitmachine met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
19. Ophalen snoeiafval: van 55 naar 57 Euro
20. Ophalen grof vuil: van 55 naar 57 Euro
21. Uurloon per persoon: 40 Euro
22. Afmaaien grasperken: 40 Euro
23. Gebruik borstelveegmachine: van 60 naar 70 Euro
24. Plaatsen bewegwijzering: van 250 naar 280 Euro
25. Aanleg voetpaden: van 45 naar 50 Euro
26. Verhuur houten chalets: van 50 naar 55 Euro
27. Ontlenen verplaatsbaar podium: van 250 naar 280 Euro
28. Ontlenen podiumelementen: van 8 naar 9 Euro/stuk
29. Kuisen gemeentelijke lokalen: 40 Euro/uur/persoon
30. Ontlenen verkeerssignalisatie: 2 Euro/signalisatie/dag met 25 Euro waarborg