Eén jaar later, N-VA Lebbeke voert constructieve oppositie

N-VA Lebbeke kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen als grote overwinnaar uit de bus.

Een Engels spreekwoord zegt: “it’s the duty of the opposition to oppose”.

Lijsttrekker Karel Uyttersprot Bij de installatievergadering van 2 januari 2013 verklaarden wij dat de 8-koppige N-VA fractie een harde maar constructieve oppositie zou voeren.

Wij zullen bekampen wat voor ons niet door de beugel kan, maar steunen wat wij goed vinden.

En zo geschiedt. Van de 226 voorstellen die de meerderheid ter stemming voorlegde in de raadszittingen van het afgelopen jaar 2013 , keurde N-VA 172 voorstellen goed (=76.1%), werd er 19 keer tegengestemd (8.5%) en 12 onthoudingen (15.5%).

Anders is het gesteld met de meerderheid die zich bijzonder vijandig en verzuurd opstelt.

Van de 34 voorstellen die door N-VA werden ingediend, werd er GEEN ENKEL  voorstel door de meerderheid goedgekeurd.

Eén voorstel, met name de invoering van de “Kadobon” werd afgewezen door de meerderheid en door de VLD opnieuw als haar voorstel geagendeerd op de volgende Gemeenteraad.

André Segers, fractieleider: Zo wordt het een gewoonte van  de meerderheid van VLD-CD&V om de N-VA voorstellen weg te stemmen om ze dan zelf als eigen voorstel in te dienen.

Onze voorstellen hadden nochtans een beperkte politieke inslag ;

voorbeelden: inrichten  Vredespark Gursten Velt met monument voor de slachtoffers van de gruwelen van 4 september 1914, dat door de meerderheid werd afgewezen in maart 2012, om het nadien zelf op te nemen in een gewijzigd RUP wijziging RUP apil/mei 2012), het verkeersvrij maken van de Jules De Buckstraat op zomerse namiddagen, een databank met panden en gronden die te koop worden aangeboden door pariculieren ism de Immo-sector , de inrichting van de pastorij Heizijde tot kinderopvang, de erkenning van het Verkeersplatform, fiets- en voetpadenplan, een lift in het Gemeentehuis, vergroening van de gemeente, ….

Dit bestuur is dan ook gekenmerkt door een hoge zuurtegraad en zal er, met de verkiezingen van 25 mei 2014  in het vooruitzicht, niet op verbeteren.

In bijlage maken wij een overzicht over van de door N-VA toegevoegde agendapunten en een overzicht van de stemmingen per gemeenteraad.

"Bijlagen met de toegevoegde punten van N-VA in 2013 en het stemgedrag op
alle gemeenteraadszittingen.
Deze werden minutieus bijgehouden door ons raadslid Nele Bosman.

Bijlage 1 : Overzicht stemmingen GR 2013
Bijlag 2 : GR Tabel Toegevoegde punten NVA  met stemming partijen 2013

Namens de N-VA fractie,

tussenkomst van André Segers, fractieleider N-VA, over het budget 2014, in de GR van 19.12.2013

BUDGET 2014 (Gemeenteraad Lebbeke 19.12.2013)

Vaststellingen :

Uit voorgaande is dus gebleken dat dit bestuur geen visie heeft, ook al is dit de slogan van de VLD : besturen met visie.

In dit eerste jaar van deze legislatuur hebben wij dit al ten overvloede kunnen vaststellen,

slechte dossierkennis, weinig luisterbereidheid naar anderen dit niettegenstaande de oproep van de voorzitter bij de installatievergadering,

Het afwijzen van degelijke  voorstellen van N-VA om dezelfde punten dan zelf te agenderen (Cfr de Kadobon, Vredespark,...)

De begroting voorziet
 • Een lening van 3 miljoen euro, in een gemeente die reeds een zeer hoge schuldengraad kent en zowat de hoogste schuld per inwoner in vergelijking met de clustergemeenten
 • Voor 565 000 € uitzonderlijke inkomsten, door de verkoop van een aantal eigendommen,
 • De hoge belastingen blijven, de traditionele belastingen dalen niet en de secundaire belastingen en retributies stijgen allemaal,
 • Het structureel tekort blijft oplopen en zal nog toenemen,
Wij zien echter geen structurele maatregelen om de zaken in orde te brengen.

In elke gemeente tracht men de tering naar de nering te zetten, maar hier rommelt de gemeente vrolijk verder.

Het zou van visie getuigen indien men het ganse onroerend patrimonium in zijn totaliteit zou bekijken met aanduiding wat de bestemming is op korte, middellange en lange termijn. Wij als N-VA hebben er bijvoorbeeld geen probleem mee dat gebouwen en eigendommen, die geen bestemming meer hebben, van de hand worden gedaan maar er ontbreekt hier een plan.

De enige achterliggende bedoeling van de vervreemding van 3 gebouwen uit het patrimonium is de eenmalige opsmuk van de begroting, en volgend jaar wil men dit nog eens over doem met de pastorij van Denderbelle. Een jammerlijke korte termijn politiek. Het heeft dus niets te maken met een onroerend goed plan maar alles met eenmalig putten vullen.

Bovenstaande wordt kracht bijgezet door een aantal vaststellingen:
 • Enkele maanden geleden nog werden budgetten goedgekeurd voor de kosten inzake elektriciteit, verwarming, sanitair, ramen enz. voor de verbouwing van de pastorij van Heizijde tot een Blauwe Kroeg, pardon bruine kroeg.
  Het voorstel van de N-VA om , gezien het grote tekort aan kinderopvang, er een kindercrèche in onder te brengen werd hooghartig afgewezen.
  Deze kroeg stond in het verkiezingsprogramma van VLD en burgemeester en schepen pronkten recent nog in de krant aan het betrokken gebouw, daarbij misbruik makend van de aanwezigheid van enkele onschuldige aanwezigen.
  Nu staat het echter in de begroting als een inkomst uit verkoop, bovendien aan een totaal onrealistisch bedrag van 450 000 €, een bedrag dat uit de losse pols komt, niet eens onderbouwd door een professionele schatting!
  Onze informatie geeft een totaal ander, meer realistisch bedrag van 250 à 300 000€.
 • Ook over  het station van Heizijde trokken wij aan de bel, en kwam dit dossier  via negatieve berichten aan de oppervlakte namelijk door de onverantwoorde verwaarlozing van een geklasseerd gebouw. Nu moet men het voor een prikje van de hand doen waar jullie dan als goede verkopers de potentiële kopers opmerkzaam maken op het feit dat het vol vocht zit!!
 • De pastorij van Denderbelle staat dan om dezelfde redenen pas volgend jaar op de dagorde, als eenmalig inkomen voor 2015, van visie gesproken!
Men laat eerst de gebouwen jaren leeg staan en verkommeren, om ze dan verwaarloost van de hand te doen.

Momenteel zijn er geïnteresseerden om er iets degelijk van te maken,met respect voor de historische waarde, maar het moet eerst nog een jaar leeg staan, om het in 2015 te verkopen omwille van de eenmalige inkomsten.

Personeel

Het personeelbestand is met 12 personen in overtal, toch geeft de BBC analyse aan dat een aantal cruciale functies niet ingevuld zijn. De uitleg is eenvoudig : er is teveel aangeworven! Niet in functie van de behoeften maar in functie van WIE zich kwam aanmelden en het feit of men hem/haar of de familie een pleziertje wou doen. Voorbeelden genoeg zou ik zo zeggen!!.

Het weze dus duidelijk dat wij als N-VA dit voorliggend Budget 2014 niet kunnen goedkeuren!

Beheert en Beleidscyclus 2014-2019 Gemeente Lebbeke

Gemeenteraad 19.12.2013 - Financieel  Meerjarenplan/BBC -Budget 2014

Het gemeentebestuur diende voor het einde van 2013 haar Beleids- en Beheerscyclus(BBC) 2014-2019 voor te leggen aan de Gemeenteraad.
Dit gebeurde in de laatste GR op 19.12.2013.

Naast een omgevingsanalyse, uitgevoerd ism Q&A, diende de gemeente ook haar visie voor de periode 2014-2019 op te maken en te concretiseren.

(Q&A is een studie- en onderzoeksbureau waar de gemeente Lebbeke mee samenwerkt). Dit gebeurde voor het Gemeentelijk beleid, De Biekorf en het OCMW.

Vaststellingen:
 • De gebruikte methodiek heeft zijn diensten al vele jaren bewezen in het bedrijfsleven en wordt, naast nieuwere methodieken, nog steeds veel toegepast. Hij werd door de hogere overheid naar voor geschoven voor de realisatie van de BBC: een SWOT analyse, een missie, visie, beleid, het vastleggen van objectieven en het bepalen van doelstellingen, gekoppeld aan een actieplan dat 'SMART: moet zijn.(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

BBC – AGB (Autonoom Gemeentebedrijf-De Biekorf)

Algemeen:

De inhoudelijke en kwalitatieve tegenstellingen tussen het BBC van AGB en gemeente kunnen echter niet groter zijn.
 • Het BBC van het AGB kunnen we met enige genegenheid begroeten. Ook al staan er een aantal zaken in die al lang dienden gerealiseerd te zijn,toch staan er zinvolle dingen in en worden er een aantal goeie en duidelijke doelstellingen en objectieven naar voor gebracht.
Zo zien wij er een aantal voorstellen in voorkomen, die zo uit ons programma komen (professioneel management, informatisering ticketting en boeking, eigen programmatie versus 'gewone zaalverhuur' aan commerciële evenementenbureaus,....).

Het AGB kan een begroting voor 2014 en op lange termijn, tot 2019 voor leggen dank zij de grote inbreng van de gemeente via oa de ticketverkoop. Deze tegemoetkoming wordt voor 2014 alleen al begroot op 480 000€, of bijna 20 mio BEF voor volgend jaar.

De kantine staat na vele jaren nog altijd leeg en er worden met moeite nog verenigingen gevonden om ze open te houden. De exploitatie door het personeel is een heikel punt: hooggeschoolden doen het werk van kelner en compenseren via verlofdagen, wat een hoge kost betekent.

De verhuring aan particulieren en commerciële evenementenbureaus moet voor ons aan marktconforme, commerciële tarieven, anders doen met concurrentie aan de privésector, wat de bedoeling niet kan zijn, gezien de accommodatie gebouwd en geëxploiteerd wordt met belastingsgelden.

Positief is dat er gezocht wordt naar alternatieve inkomsten oa door het zoeken naar congresmogelijkheden.

BBC- Gemeente = meerjarenplan gemeente Lebbeke

In tegenstelling tot het vrij goede BBC van/voor het AGB is het BBC van de gemeente ver ondermaats en een echte “hutsekluts”.

Als we bijvoorbeeld enerzijds het verkiezingsprogramma van de VLD (dat van de CD&V was vlug terzijde gelegd want er stond niets in) en anderzijds het bestuursprogramma van VLD- CD&V voor de periode 2014-2019 naast het BBC leggen dan dachten we eerst dat het studiebureau Q&A zich vergist hadden en ons de documenten van een andere gemeente bezorgd hadden.

Analyse ism Q&A . Q&A is  het door de gemeente aangestelde studiebureau dat hen moet helpen bij de opmaak van het Meerjarenplan BBC. Voor alle nauwkeurigheid, deze analyse werd gemaakt door en voor het nieuwe bestuur en andere stakeholders.

Uit de analyse van Q&A volgen volgende zwakke punten
 • Over het algemeen is er een gebrek aan strategische planning en wordt er veelal ad hoc gewerkt. (ad hoc = eenmalig)
 • Het bestuursakkoord is slechts matig gekend door de medewerkers waardoor dit document te weinig gebruikt word als leidraad.
 • Er is weinig afstemming tussen het bestuursakkoord en de verschillende beleidsplannen en de beleidsplannen onderling.
 • De beleidsplannen worden voornamelijk geschreven vanuit opportuniteiten die zich aandienen in plaats vanuit een vooropgestelde strategie.
 • De strategische doelstellingen uit de beleidsplannen zijn weinig concreet geformuleerd.
 • Er is bij de medewerkers weinig zicht op de middelen die ter beschikking zijn en de algemene financiële toestand van de gemeente.
 • Er worden weinig schaalvoordelen gerealiseerd omdat het gezamenlijk aankopen zeer beperkt is. Bureaumateriaal wordt bijvoorbeeld per dienst afzonderlijk aangekocht.
 • De organisatie kan door een gebrek aan een planmatige aanpak niet steeds alle mogelijke subsidiëring verwerven; vooral projectmatig wordt hier te weinig op ingezet.
 • De diensten worden betrokken bij de opmaak van de budgetten maar te weinig bij de finale totstandkoming ervan.
 • De kostprijs van de meeste diensten en dienstverlening is niet gekend.
 • Er is een investeringslijst toegevoegd aan het meerjarenplan, maar als zich opportuniteiten aandienen worden deze vaak ad hoc opgenomen.
 • De in de verschillende beleidsplannen goedgekeurde budgetten worden bij de effectieve uitvoering van het dossier niet altijd vrijgegeven.
 • Er is tot op heden geen subsidiereglement voor het organiseren van losse activiteiten.
 • Er is weinig animo vanuit de politiek om in te zetten op vernieuwing wanneer hiervoor middelen moeten voorzien worden.
 • Er worden niet altijd voldoende middelen ingezet voor het optimaliseren van de interne werking en de dienstverlening.
 • De nodige competenties zijn op de meeste diensten aanwezig maar de medewerkers zijn niet altijd bereid mee te evolueren bij vernieuwing en veranderingsprocessen.
 • Er is te weinig afstemming tussen de administratie en de politiek bij het begin van het planningsproces waardoor innovatieve projecten vaak niet goedgekeurd worden door het CBS.
 • Ideeën komen zowel vanuit de politiek als de administratie maar er is weinig onderlinge wisselwerking hetgeen de concrete uitvoering bemoeilijkt.
 • De aanpak op vlak van communicatie wordt in vraag gesteld maar verbeter acties volgen niet steeds, door een gebrek aan planmatige aanpak.
 • Er is een intranet maar dit kan nog efficiënter gebruikt worden.
 • Aanwezigheden/ afwezigheden zijn niet altijd zichtbaar.
 • Kwaliteitscontrole is veelal beperkt tot individuele ad hoc initiatieven behalve bij onderwijs en sport die verplichte kwaliteitscontroles uitvoeren.
 • De gemeente beschikt over een uitgebreide infrastructuur die weliswaar kampt met infrastructurele tekorten: sportcentrum, academie, oud gemeentehuis, …
 • Alle klachten worden behandeld, maar er is geen uniform gestructureerd systeem.
 • Wat het in kaart brengen van procedures en risico’s betreft worden er per dienst al ad hoc initiatieven genomen, maar nog niets structureel voor de hele organisatie uitgewerkt.
 • Er worden diverse doorlichtingen doorgevoerd de voorbije jaren (sport, TD,…) maar de aanbevelingen, verbetervoorstellen worden te weinig meegenomen.
 • Er is geen geformaliseerde gemeenschappelijke deontologische code voor het personeel. De personeelsbehoeften worden jaarlijks in kaart gebracht maar te weinig opgevolgd: het organogram is sterk verouderd en wordt niet opgevolgd.
 • Er is geen vormingsplan/vormingsbeleid; individuele medewerkers vragen ad hoc opleidingen aan.
 • Er is een vast systeem binnen de organisatie wat de compensatie van overuren betreft maar dit is niet afgestemd op de noden en behoeften van de buitendiensten.
 • De taakverdeling tussen de verschillende diensten is niet altijd duidelijk.
 • Wanneer iemand wegvalt is er geen vaste aanpak wat back up betreft, enkel bepaalde sleutelposities hebben een beperkte back up.
 • Het huidige systeem van functionering- en evaluatiegesprekken laat te weinig mogelijkheden
Wat wij hier noteren wisten we wel, maar nu komt het uit een totaal onverdachte hoek.

Voor een bestuur dat te pas en te onpas vertellen dat ze 'goe bezig' zijn moet dit een opdoffer zijn die hen met hun twee voeten op de grond zou moeten brengen.

In het rapport lezen wij ook een aantal aanbevelingen:

Aanbevelingen van de clusters
 • Er moet een totaalproject voor de gemeente opgemaakt worden.
 • Administratie en politiek als gelijkwaardige partners in dit proces.
 • De strategie moet doordacht uitgewerkt worden met duidelijke en meetbare doelstellingen en acties zodat op termijn evaluatie en bijsturing mogelijk wordt.
 • Een jaarlijkse toelichting van de beleidsdocumenten (per dienst) lijkt aangewezen.
 • Er moeten nauwere samenwerkingsverbanden zijn tussen de verschillende diensten en een betere communicatie van en naar het bestuur
 • Oprichten centrale aankoopdienst lijkt aangewezen.
 • Subsidiemogelijkheden extra benutten door een diensthoofd interne zaken aan te werven.
 • Beter in kaart brengen van de werkelijke kost van dienstverlening.
 • Introduceren van budgethouderschap voor bepaalde diensten.
 • Stroomlijnen van de bestaande subsidiereglementen
 • Er is voldoende competentie aanwezig maar een kwaliteitsinjectie (bv. diensthoofd interne zaken) kan een meerwaarde bieden.
 • Grondig evalueren van de openingsuren en de dienstverlening in functie van de specifieke diensten.
 • Inzetten op administratieve vereenvoudiging van de papieren administratie.
 • Structureel overleg organiseren tussen de individuele schepenen en hun diensten.
 • Aanwerven ICT’er.
 • Wat externe communicatie betreft is een onderzoek van de huidige  communicatiemix en het klantenbereik noodzakelijk.
 • Uitbouwen van het E-loket.
 • Updaten en stroomlijnen van de gemeentelijke website.
 • Inzetten op gezamenlijke communicatie van het vrijetijdsaanbod d.m.v. een vrijetijdskrant.
 • Diensthoofdenoverleg uitbreiden met organisatiebrede thema’s i.p.v. louter de agenda van het CBS te overlopen.
 • Werk maken van agendadelen, afwezighedenregister, …
 • De bekendheid van de huisstijl (zowel intern als extern) vergroten.
Na het lezen hiervan en met het bestuursprogramma bij de hand, dachten wij dat het BBC een logisch gevolg en uitvoering zou zijn van deze documenten.

Wat zien we echter?

Een ondermaats, zelfs onbegrijpelijk allegaartje!!

Bij wijze van voorbeeld, er zijn drie strategische doelstellingen gedetecteerd, de eerste twee:
 1. Strategische doelstelling:” Het gemeentebestuur creëert een duurzaam en proper woon‐ werk‐ en leefklimaat, met aandacht voor trage wegen en afvalwaterbeheer.”

  Excuseer???? “Een proper werkklimaat???” Wat betekent dat eigenlijk??
 2.  Strategische doelstelling: “Het gemeentebestuur ontwikkelt sociale betrokkenheid,    bevordert economische dynamiek en biedt kwaliteitsvol onderwijs aan. “ Hallo??!!
Onbegrijpelijke wartaal,  niet coherent en totaal naast wat de aanbevelingen en het bestuursprogramma beogen.

De bestuursmeerderheid, en inzonderheid de VLD verwijst in haar programma en het bestuursakkoord graag naar het bedrijfsleven en “dat de gemeente een groot bedrijf is”  .

Wij als N-VA hebben echter de indruk dat hier weinig of geen mensen van het College van burgemeester en schepenen enige échte bedrijfservaring hebben!!

Met een dergelijk beleidsplan heeft het Schepencollege nu met de examens in schooltermen uitgedrukt : een dikke buis en in bedrijfstermen uitgedrukt: faillissement gegarandeerd!

De gemeente kan echter niet failliet gaan, want de burgers betalen het gelag door hoge belastingen waar ze in verhouding veel te weinig voor terug krijgen!

Wat wij als N-VA begrijpen onder “voorrang geven” is bvb de problematiek van kinderopvang, vergrijzing, opvang voor ouderen, centraliseren en vereenvoudigen van diensten en zodoende dus ook kostenverlagend.

“Voorrang geven” is ook meer luisteren, rekening houden met de inwoners en betrekken bij ideeën, ontvankelijk zijn voor voorstellen  vanuit de basis, zowel vanuit het personeel als vanuit de bevolking. Inspraak en wisselwerking, dat zijn voor ons N-VA strategische doelstellingen!!

Jullie zeggen zelf dat er door de diensten weken, zelfs maanden aan gewerkt is om dit BBC op te stellen. Dan getuigd het van weinig respect voor de raadsleden en de bevolking om dit zeer belangrijke project als het ware “tussen de soep en de patatten” ter goedkeuring op de agenda te plaatsen.

Er werd voor dit Meerjarenplan/BBC veel te weinig tijd genomen om het rustig te evalueren en bespreken om dan al helemaal niet te gewagen van enige betrokkenheid.

Wij herkennen hier geen visie in, geen strategie op lange termijn en dus ook geen leidraad doorheen de legislatuur, geen duidelijk werkplan dat door alle betrokkenen – personeel, bestuur, politici, adviesraden enz -  kan gevolgd worden in functie van een planmatige aanpak.

Om al deze en voorgaande redenen kunnen wij dit voorliggend Meerjarenplan 2014-2019 niet goedkeuren!

Andre Segers
Fractieleider