Vriendjespolitiek kost Lebbeekse belastingsbetaler € 50.000

Op 12 april 2012 vernietigt de Raad van State de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de gunning van een overheidsopdracht voor het leveren van hardware apparatuur en van actieve netwerkcomponenten.

In september 2007 werd een aanbesteding uitgeschreven voor het vernieuwen van het informaticanetwerk van diverse gemeentediensten.

Verschillende bedrijven gingen hierop in. Het CBS laat deze diverse kandidaturen/offertes door een externe gespecialiseerde (bevriende) firma vergelijken. Deze firma moet hiervan een beoordelings- en gunningsverslag opmaken.

Tegen de regels van de gunning in, kende de gemeente het order niet toe aan de laagste bieder, maar aan een bedrijf dat € 35.000 (!) duurder offreerde.

Het benadeelde bedrijf vroeg het beoordelingsverslag op om de andere offertes te kunnen vergelijken, maar kreeg deze niet van de gemeente (wat nochtans verplicht is). De benadeelde firma diende aldus via de rechtbank dit verslag gedwongen te laten afleveren!

Uit het verslag bleek hetgeen vermoed werd: op basis van fouten en vriendenpolitiek werd de opdracht aan iemand anders gegund, daar waar het benadeelde bedrijf aan alle voorwaarden voldeed (het bedrijf doet bvb. hetzelfde werk voor de Provincie Oost-Vlaanderen) en heel wat goedkoper was dan het bedrijf dat de opdracht heeft uitgevoerd.

De benadeelde ondernemer stapte hierop naar de Raad van State en kreeg gelijk: de beslissing van het CBS werd vernietigd, gezien in het gunningsverslag de selectie- en gunningscriteria verwisseld werden.

Omwille van de onwettige bestekken dient de benadeelde firma vergoed te worden voor de door haar geleden schade. De eigen advokaat van de gemeente (!) stelt dat de benadeelde firma dient vergoed te worden ingevolge de ‘opmaak van onwettige bestekken door de gemeente’.

Het totale kostenplaatje voor de gemeente en aldus voor de Lebbeekse belastingsbetaler loopt daardoor op tot € 50.000:

  • Een meerprijs van € 35.000 voor het gegunde werk ten opzichte van de goedkoopste bieder
  • Een schadevergoeding aan de benadeelde ondernemer van € 9.000
  • Advocaten- en gerechtskosten van enkele duizenden euro’s.

Of hoe favoritisme en vriendjespolitiek van het CBS de belastingbetaler zuur kan opbreken…

De eigen advokaat voegt er in zijn advies nog aan toe dat de firma die de bestekken onvoldoende correct heeft vergeleken, kan betrokken worden om mee in te staan voor de geleden schade. Ondanks het feit dat deze firma, die onbehoorlijk haar werk deed, werd op dit advies niet ingegaan. De huidige meerderheid (VLD-SPA-De Ploeg) wuifde dit advies weg en besliste alle kosten te betalen uit onze zak.

Raadslid Goedele Uyttersprot stelde deze wanpraktijken aan de kaak tijdens de laatste gemeenteraadszitting.

N-VA Lebbeke verzet zich met klem tegen dergelijke praktijken, waarbij ondernemers gevraagd wordt om offertes in te dienen, waar dan geen rekening mee gehouden wordt, maar bevriende ondernemers de opdracht toegewezen krijgen, ook al is deze veel duurder.

Deze praktijk blijkt schering en inslag te zijn bij dit CBS; ook bvb. inzake drukwerken en andere aanbestedingen zijn de ondernemers die meedingen er dikwijls aan voor hun moeite.

Ondanks het feit dat de Wet op de Overheidsopdrachten net in het leven geroepen is om dergelijke wanpraktijken tegen te gaan, treedt het CBS van Lebbeke deze Wet met de voeten.

N-VA Bestuur

André Segers, voorzitter

0 reacties:

Een reactie posten